Affordable Access

Betydelsen av genus för arbetsterapeutens val av aktivitet : Genusperspektiv inom arbetsterapi / Meaning of gender theories for the occupational therapist’s choice of activity : Gendertheories in occupational therapy

Authors
  • Halvarsson, Linnéa
  • Brändström, Malin
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Med rätten till hälsa menas att alla ska ha rätt till god och säker vård på lika villkor. Däremot finns det forskning som visar att så inte är fallet idag och diskriminering sker inom vården. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeutens syn på betydelsen av genuskunskap samt ta reda på om patientens kön påverkar valet av aktivitet i samband med en intervention. Detta arbete var en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Den metod som användes var en kvalitativ webbenkätstudie med öppna frågor som besvarades av kommunalt anställda yrkesverksamma arbetsterapeuter. De öppna frågorna analyserades med inspiration av en kvalitativ innehållsanalys för att få fram textens budskap. Resultatet visade att patientens kön skulle kunna ha en viss påverkan av arbetsterapeutens val av aktivitet i samband med intervention. Det framkom även i resultatet att arbetsterapeuter har en delad syn på genus. Studiens slutsats betonar att en förbättrad kunskap inom genus kan både komplettera och förankra arbetsterapeutens teorier om människan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times