Affordable Access

Програма навчальної дисципліни „Екологія міських систем” (для студентів 1 і 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Экология городских систем

Abstract

Åêîëîã³ÿ_ì³ñüêèõ_ñèñòåì_á_ÏÍÄ+ÐÏ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ Ю. І. Вергелес ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ” (для студентів 1 і 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки ба- калаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”) Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма навчальної дисципліни „Екологія міських систем” (для студен- тів 1 і 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та зба- лансоване природокористування”). /Укл.: Ю. І. Вергелес – Харків: ХНАМГ, 2009. – 32 с. Укладач: Ю. І. Вергелес Програму розроблено відповідно принципів та вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Зазначено місце дисципліни в навча- льному плані підготовки бакалаврів в ХНАМГ за напрямом 6.040106 - „Еколо- гія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природо- користування”. Поставлено цілі та задачі навчальної дисципліни, наведено зміст лекційних та практичних занять, рекомендовано інформаційні джерела за дисципліною, наведені структура залікового кредиту, види навчальної роботи студентів та види і засоби контролю й оцінки результатів навчальної діяльності. Рецензент: ст. наук. співробітник лабораторії лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького УААН Банік М. В. Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології міст, протокол № 1 від 29.08.2008. © Вергелес Ю. І., ХНАМГ, 2009 ЗМІС 3 ВСТУП.................................................................................................................4 1 СТА

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments