Affordable Access

Hansjurgen Saechtling: Kunststoff Taschenbuch

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

izlog knjiga.vp 217 Hansjürgen Saechtling (K. Oberbach, E. Baur, S. Brinkmann, E. Schmachtenberg, stru~no preradili, osuvremenili i obnovili) Kunststoff - Taschenbuch 29., überarbeitete Auflage Carl Hanser Verlag, Presse Fachverlag, München, 2005. ISBN 3-446-22670-2, cijena 49,90 € Sadr`aj: Kurzzeichen der Kunststofftechnik; Aufbau der Kunststoffe; Eigenschaften und Prüfverfahren; Kunststoffverarbeitung; Werk- stoff- und verarbeitungsgerechte Konstruk- tion; Beschreibung der Kunststoffe; Hilfs- und Zusatzstoffe; Kunststoffe im Vergleich (Richtwert-Tabellen, Diagramme); Kunst- stoff-Halbzeuge in der Anwendung; Nor- mung und Gütesicherung; Literatur; Ver- bände; Institutionen; Fachinstitute; Bildungs- einrichtungen; Handelsnamen für Kunst- stoffe und Kunststoff-Halbzeuge; Bezugs- quellen; Sachwortregister; Produktinfor- mationen aus der Industrie. Pred nama je 29., prera|eno i osuvremenje- no izdanje Kunststoff - Taschenbucha. Ovaj plasti~arski priru~nik, poznat kao Der Sa- echtling, prema jednome od prvih autora Hansjürgenu Saechtlingu, prvi je put izdan prije 65 godina. Otada je nezamjenjiv sav- jetnik i pomo} i dugogodi{njim stru~njaci- ma i po~etnicima plasti~arima, a i gumarci- ma. S vi{e od 300 000 prodanih primjeraka mo`e se smatrati uspje{nicom plasti~arske literature na njema~kome jeziku. S pravom, jer, zadr`av{i dosada{nje spoznaje, na ak- tualan, kompaktan i stru~an na~in prati sve novosti s podru~ja plastike. Novi plasti~ni materijali, novi postupci njihova pridobivan- ja, preradbe i primjene podru~je su ~ije se spoznaje udvostru~uju svakih pet godina. Svako poglavlje preradili su razli~iti stru~nja- ci iz odgovaraju}ih podru~ja i smatra se da je priru~nik vrhunski sa`etak svega {to zain- teresirani stru~njak ili, pak, laik `eli saznati o plastici i polimerstvu. Smatramo da vrijedi mnogo vi{e od cijene pa nije bez razloga savjet da ga nabave i oni koji ve} posjeduju neko od prija{njih izdanja. Ranka ^ATI] D. J. Knight EU Regulation

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments