Affordable Access

Aplicacions de l'ADN antic en arqueologia. La nova «arqueologia molecular»

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

1. CZ 20 COL·LABORACIONS ESPECIALS © COTA ZERO n. 20, 2005. Vic, p. 123-128 ISSN 0213-4640. COL·LABORACIONS ESPECIALS 123 El gran avenç de les tècniques de biologia molecular ha fet possible la recuperació de ma- terial genètic de restes biològiques antigues, fo- namentalment a partir de restes òssies i peces dentals. L’estudi d’aquest tipus de material (ADN antic), abundant en el registre fòssil, ha permès donar una resposta a incògnites que difícilment es podrien resoldre d’una altra manera. En el present treball mirarem d’aprofundir en les apli- cacions d’aquesta nova disciplina –denominada «paleogenètica» o «arqueologia molecular»– en el camp de l’arqueologia i en discutirem les pos- sibilitats i les limitacions. Aplicacions de la tecnologia de l’ADN antic a l’arqueologia Entre les possibles aplicacions dels estudis d’ADN antic en el camp de l’arqueologia desta- quen el diagnòstic molecular del sexe, l’establi- ment de relacions familiars, la identificació personal i la caracterització genètica de les po- blacions del passat. Diagnòstic molecular del sexe L’assignació genètica del sexe té un interès es- pecial en aquells casos en què la preservació de les restes no fa possible un diagnòstic anatòmic, tal i com acostuma a passar amb individus infantils o quan es troben peces esquelètiques aïllades. El diagnòstic molecular del sexe es fa a través de l’estudi del gen de l’amelogenina, situat en els cromosomes sexuals X i Y, i per tant, present tant en homes (XY) com en dones (XX). La tèc- nica aprofita l’existència de diferències en aquest gen entre el cromosoma Y i el cromoso- ma X per determinar el sexe de l’individu d’una manera senzilla i ràpida (SULLIVAN [et al.], 1993). Relacions familiars La determinació de les relacions familiars existents entre individus exhumats pot ajudar en la comprensió dels patrons socials d’enterra- ment de la població en qüestió. Aquesta in- ferència resulta especialment interessant en els enterraments múltiples i en necròpolis.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments