Affordable Access

POPIS ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "SIGURNOST" GODINE 2005.

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BARABA-1.vp POPIS^LANAKAOBJAVLJENIHU^ASOPISU “SIGURNOST”GODINE2005. GOST-UREDNIK PA[KOMELVAN BROJ1/2005. BRODOGRADILI[TE“BRODOSPLIT”d.d.–UZA[TITISVINAISTOJSTRANI GOST: PREDRAG^UDINA, predsjednikUpraveBrodosplitd.d. BROJ2/2005. ERGONOMIJA–TEORIJAIPRAKSA GOST: dr. MARGA ENGE, MD, lije~nik op}e prakse s posebnim usavr{avanjem na podru~ju medicinerada,Federalniuredzasocijalnoosiguranje BROJ3/2005. LU^KAKAPETANIJARIJEKA–PLOVITEDUGO,SRETNOISIGURNO… GOST: [email protected], lu~kikapetanLu~kekapetanijeRijeka BROJ4/2005. “SIGURNOST”OSIGURNOSTI–POGLEDUBUDU]NOSTILIKAKODALJEUBOLJE? GOST: KRE[IMIRTELEBEC, glavniurednikidirektorZIRS-a 87 SIGURNOST48(1)87-97(2006) IZVORNIZNANSTVENIRADOVI BROJ1/2005. str.1-5 Primarnaprevencijabolestivezanihuzradibolestipogor{anihradom SLAVENKAMAJSKI-CESAREC BROJ2/2005. str.105-109 Dinamikakralje`nicekaomjerarizikazabolukralje`niciuzrokovanuradom UWEREISCHL WOLFRAMWEINSHEIMER str.111-116 Ljudskiosje}ajiigibanjekaookviridizajna OSMANMUFTI] DIANAMIL^I] str.117-123 Primjenaergonomskihna~elaprioblikovanjuradnogmjestauproizvodnjiodje}e DRAGICAKISILAK DARKOGOLOB [email protected] BROJ3/2005. str.197-204 Virtualnastvarnostinjezinaprimjenauergonomiji OSMANMUFTI] SARAJKOBAKSA G.BARABA:Popis~lanakaobjavljenihu~asopisu... SIGURNOST48(1)87-97(2006) 88 PRETHODNAPRIOP]ENJA BROJ2/2005. str.125-131 Rezultatiupitnikaoergonomskimaspektimaradazara~unalom GORANALIPNJAK ZLATKOPAP str.133-138 Dizajnbojaradnogprostoraunapre|ujesigurnostiproduktivnost JESENKAPIBERNIK MAJABROZOVI] str.139-145 Problemiproizvodnjestolacaipreporukeosigurnosti SALAH-ELDIENOMER str.147-151 Za{titnaodje}aiobu}apriradusvisokimtemperaturama BUDIMIRMIJOVI] SANDABELANOVI] BROJ4/2005. str.301-317 Za{titaodpo`arahidroelektrana MIROSLAV[ANDER G.BARABA:Popis~lanakaobjavljenihu~asopisu... SIGURNOST48(1)87-97(2006) 89 PREGLEDNIRADOVI BROJ1/2005. str.7-17 DirektiveEuropskeunijeizakonodavstvoza{titenaradu MARINKO\.U^UR BROJ2/2005. str.153-160 Ergonomskijastucizazdrav

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F