Affordable Access

HRVATSKA POLITIKA 1990.-2000.

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

rp.qxd Ante Marinovi} Uzelac PROSTORNO PLANIRANJE Dom i svijet, Zagreb, 2001., 548 str. Knjiga Ante Marinovi}a-Uzelca "Prostorno planiranje" objavljena je u Zagrebu 2001. u izdanju naklade "Dom i svijet". U prvom planu ona je izvrstan sveu~ili{ni ud`benik koji }e najvi{e koristiti arhitektonskoj stru- ci, ali i drugim strukama zainteresiranima za multidisciplinarno podru~je urbanizma. Me|u osobitim ud`beni~kim kvalitetama ove knjige isti~emo preglednost i sustav- nost izlaganja te definicije i operacionali- zacije temeljnih pojmova klju~nih za pro- storno planiranje. Autor na 548 stranica knji- ge, u koje je uklju~ena i opse`na bibliogra- fija (274 bibliografske jedinice na hrvatskom, francuskom, engleskom, talijanskom i nje- ma~kom jeziku), daje opse`an pregled os- novnih pojmova, teorija i metoda prostor- nog planiranja te nas na sveobuhvatan na- ~in upoznaje s fenomenom prostora. Zainteresiranog ~itatelja, kao i stu- denta koji pravi prve korake u upozna- vanju s prostornim planiranjem, u prob- lematiku se uvodi kroz 12 cjelina koje }e- mo sa`eto prikazati. U prvoj cjelini, naslov- ljenoj Prostorni planovi definira se pojam prostornog planiranja, upozorava na raz- djelnicu izme|u prostornog i urbanisti~- kog planiranja te sa`eto obrazla`e katego- rizacija prostornih i urbanisti~kih plano- va, neke teorije o planiranju kao i metode izradbe prostornog plana. Pri tome autor nagla{uje dru{tvene aspekte koji pogodu- ju uspje{nosti primjene nekog plana, od kojih je najva`nije dobro uskladiti prostor- no i dru{tveno-gospodarsko planiranje. U tom odnosu ipak se daje prednost prostor- nom planiranju, jer je prostor (ili u kraj- njoj izvedenici, zemlji{te) ograni~eno i ne- obnovljivo dobro te kao takvo "ima prven- stvo pred svim mogu}im gospodarskim i socijalnim planovima". Autor se kriti~ki od- nosi spram tendencije da se prostorno pla- niranje zbog ove povezanosti integrira s razvojnim planiranjem, nagla{uju}i da ta- kva praksa ote`ava rad, poskupljuje ga i nepotrebno produ`uje. Na koncu, i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments