Affordable Access

PÀGINES DE L'ÀMBIT. Noves publicacions i audio-visuals

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

6 pAGINES DE L' AMBIT L' EROL Noves publicacions i audiovisuals Amb aques t número comencem el dotze any de vida de L'ER O L. En el transcurs d 'aquest temps, l'equip inicial format l'any 1982 ha tingut noves inco r- po rac ions per ajudar a fer camí a aques- ta publicac ió. Ara, el Conse ll de redac- ció es refon;a amb quatre nous mem- bres: Josep Busquets, arxive r de Girone- ll a; Josep Carreras, llicenciat en histo ria de l'a rt; Josep C unill , llicenciat en Filo- sofia i Jaum e Fígols, llicenciat en Filo lo- gla, T ambé des d'a ra, aques t Consell de redacc ió fara les mateixes funcions per Presentació de «Quaderns)) número 2 ----_._---. l ... , _ .. '~_ ... _#JIif".,.."'_ - - - --_ ........ ..- . ,...,."",..- la totalitat de publicacions de l' Ambit de Rece rques del Bergueda: L'EROL, Els llibres de l'Ambit, Q uaderns i dues noves col·l eccions fo rmat fa scicle per adults i joves que en aquests moments s'es tan acabant d'enll estir i que ja tenen alguns títo ls en preparació. Cada publi- cació tind ra un director i coo rdinara el conjunt un director de publicacions de l'Ambit de Recerques del Bergueda. Amb aquesta reorga nitzac ió i amb el refon;ament de la tripul ació del va ixe ll insígnia de les publicacions -L'EROL- , l'Ambit vo l potenciar les seves edi cions. Conveni amb Dalmau, editor ~.~ lA. ....., o a: ~~ :u 11: BARCELONA D 'uns mesos e n~a i després de signar un conveni de col,l aborac ió aquesta presti- giosa edito rial barce lonina té al seu ca r- rec la distribució de les publicac ions de l'Ambi t més enll a de la comarca de l Bergueda. Aixo ens dóna una major am- plitud de difusió arreu de Catalunya , Xavier Pedra/s iJoaquim Albareda a la presentació de "Quaderns" a l'Astral. X.PEDRALS El divend res dia 16 d 'abril es va presen- tar a la llibreria Astral de Berga el nú- mero 2 de la revista anual Quaderns, de l'Ambit de Recerques del Bergueda. En el transcurs de l'acte va parlar el seu directo r, Xavier Pedr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F