Affordable Access

El Problema de la Vall d'Aran i Jaume II

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

I REGLA: L A V A L L D'ARAN I J A U M E I I 59 Intervenen els Srs. J. M. DD CASACUBERTA (cal una explicació al mutisme de l'epoca ciavana al poeta comentat), J. 'Ru& (dubta que el poeta siglui barroc i que els aorrents moderns ajudin a entendre'l), F. SOLDEVILA i el PR~SIDENT. - A. M. BADIA I MARGARIT, Secretari. 19 gener 1952: Histbrla. -Presideix el Sr. FERRAN SOLDENILA. El PRESIDENT fa l'elogi d'Augustin Fliche, Professor de la Universitat de Mont- peller, mort el dia 20 de novembre de 1951. El Sr. JOAN REGLA I CAMPISTOL s'oaupa dnEl problew de la Vall #Aran i .Taume II. I Sembla -diu- que en el segle XI i la primera meitat del XII la Vall #Aran era independent, bé que subjecta a les pressions de Cominges, Pallars i Riba- gorca; perb el 1170 Alfons el Cast signa amb $els aranesos un tractat; d'emparanw, del qual procedir; la sobirania catalana damunt la vall, palanca -íhca per a actuar en terres olccitanes. Hom constati la irnporthcia de la Vall quan sohi produí la invasió francesa, en temps de Pere el Gran. El 1285 (Pau d'Anagni) F r w es comprromet a restituir els territoris ocupats des de ha commotio guerrae de Sicília, per16 la devolució de la Vall &Aran motivi un litigi diplom?~tic. Felip el Bell, el 1305, porta a la Vall #Aran m a enquesta unilateral i vol declarar-la francesa. Jaume I1 s'hi aposa i ocon- segueix d'entadar negociacions. Les proves testifical i documental demostren el dret preferent del mlonarca cabala. Felip IV es conforma a retornar a Jaume IS la possessió de la Vall d'Aran, bé que, per6, se'n reservi un áret eminent de propietat, que hom pensa dis~cutir a Lés, el 1314; perb ,com que els frances~s, de fet, no hi acuden, es creguC tQcitment resolta la questi6 a favor de Jaume 11. La lluita entre F r a n p i Catalunya-Aragtu per Aran tingué per objecte el manteniment d'un sector estratkgic de la frontera pirinenca: el sector central. Quan Pere 111 i, més tard, Ferran el Catdlic, incorporen el Rosselló (Pirineu oriental) i Navarr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments