Affordable Access

Cap a la Fundació Centre de Lectura de Reus

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

V epoca núm. 33 0 EDITORUL, 3 Esmcu~ MONOGR~C CENTRE Da LE-, Cap a la Fundació Centre de Lectura de Reus. Ioan Ballester, 4 El teatre Bartrina, una realitat inquestionable. Xavier Pilella, 5 , Vuitanta mil volums , una fita i un repte, ,:Y Ca11es Ma~istany, 6 i 7 CALENDARI, 8 i 9 Les obres del Centre. A. Pdrnies, 10 Lanova documentació del patrimoni del Centre. Raque1 Medina, La conservació del patrimoni artfstic Isabel Taixés, 11 COL.LABORACI~, El M6n Associatiu. h e s t Benach, 12 SECCIONS, 13, 14 i 15 Iimmhr: Editor: Joaquim M&& i Gavalda Directora: Pilar Crua i Carreras Conseii de redaceió: Rosa Pagks, Jordi Rius, A r h t z m Ponts, Hi?ctor Fort i Jaume Massó. Edita: Centre de Lectura de Reus, Major 15,43201 REUS Tel. (977) 30 19 29 / 30 41 43 El Centre de Lectura de Reus no comparteix necessrfriament les opinions dels col.laboradors de la Revista Disseny, projecte grafic, composici6 i edici6 de textos i producció: GC&CSL, AZER0 PUBLICACION~ Prat de la Riba 9 bis, 31 bis 43201 REUS Tel. (977) 31 87 36 Fax: (977) 31 66 74 Foto portada: Fklix de la Fuente Impressió: AG Dalmau, Lleida Dipbsit legal: T-2503-87 Tirada: 8.000 exemplars Acollida als ajuts a la premsa de la Diputacib de Tarragona. Editorial FOTO: FWX DE LA NEME De tant en tant convé mirar a dins, reflexionar sobre la feina que fem i donar-ne compte als directa interessats, els socis, que en definitiva són la raó de ser de qualsevol projecte que es vulgui portar a terme. Per aixb aquest número passa revista a l'estat de la qüestió. És el moment de conservar el lloc que el Centre de Lectura! per la seva tradició, mereix i, encara, fer un pas més, el salt endavant que li permeti ser a la primera línia cultural. Repassem els objectius en els quals ja s'esta treballant i, en exposar-los, ens hi comprometem. No es pot deixar mai de banda la infrastnictura material, les obres. Com van, quin sentit tenen i a quina planificació responen són

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F