Affordable Access

Sajamske priredbe Formatool i Plagkem

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

41sajmovi.vp 41polimeri 26(2005)1 S A J M O V I Sajamske priredbe Formatool i Plagkem U Celju su od 12. do 15. travnja 2005. odr`ane u prostorima Celjskoga sajma ~etiri priredbe: Formatool, priredba posve}ena alatni~arstvu (8. put), Plagkem, priredba posve}ena polimernim materijalima i kemijskoj industriji (6. put), Ljevarstvo (1. put) i Grafi- ka i pakiranje (2. put). Sajmovi se odr`avaju svake dvije godine u or- ganizaciji tvrtke Step d.o.o. Ove godine na sajmu je bilo vi{e od 14 000 posjetitelja, {to je u usporedbi s 2003. porast od preko 30 %. Na sajmu je izlagalo vi{e od 800 izlaga~a iz 31 zemlje. Ovi su sajmovi jedine specijalizirane priredbe spomenutih podru~ja koje se odr`avaju u Sloveniji pa je to izvrsna prilika na jednome mjestu vid- jeti novine te ostvariti poslovne kontakte s potencijalnim partneri- ma. Priredbama Formatool i Plagkem koje su izvjestitelji posjetili, obuhva}ena su podru~ja standardnih i posebnih alata, alatnih stro- jeva, strojeva za preradbu plastike, upravlja~kih jedinica, standar- dnih elemenata kalupa, CAD/CAM/CIM opreme, usluga s podru~ja alatni~arstva te polimernih materijala i kemijske industrije. Kao posebno zanimljive izlaga~e mogu}e je na podru~ju standar- dnih elemenata kalupa izdvojiti tvrtke Hasco i Meusburger, koje su predstavile novosti iz svojih proizvodnih programa. Tvrtka Hasco predstavila je novi materijal oznake 1.2099 kao alternativu materi- jalu 1.2085. Rije~ je o legiranom ~eliku postojanom na koroziju, uz mnogo bolju obradljivost i postojanost u usporedbi s ~elikom 1.2085, ~ime je omogu}ena br`a izradba i pobolj{ana trajnost ka- lupnih elemenata. Ovaj materijal ima pobolj{anu toplinsku provodnost. Tako|er je predstavljena nova generacija vru}ih mlaz- nica kalupa za injekcijsko pre{anje, oznake Z3210. Rije~ je o mlazni- cama malih izmjera koje omogu}uju primjenu pri razmaku izme|u sredi{ta kalupnih {upljina od samo 14 mm. Najimpresivniji izlo`beni prostor proizvo|a~a ubrizgava

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments