Affordable Access

Sam svoj lektor

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

200 Jezik, 56., Vijesti hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. (S. H.) * Šokačka rič. U Vikovcima je od 13. do 14. studenoga 2009., u organizaciji Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovar- sko-srijemske županije održan 7. po redu međunarodni Znanstveni skup slavonski dijalekt, pod budnim okom duše cijeloga skupa, voditeljice – Anice Bilić i Andrije Matića. Ovogodišnji su dobitnici nagrada Šokačke riči Josip Užarević i Živko Gor- janac. Rad je skupa bio u trima sekcijama i s brojnim izlagačima: Slavonski dijalekt i onomastika (Jasna Melvinger, Petrovara- dinski mikrotoponimi); Slavonski dijalekt s naglaskom na poddijalektima (Marko Sa- mardžija, Adolf Bratoljub Klaić i slavonski govori; Marija Znika, Drava – ribe i ribolov; Vlatko Jurković, Običaj pudarenja u Bara- nji; Ljiljana Kolenić, Današnji govor Magić Male; Nina Mance, Govor mjesta Črnkovci; Emina Berbić Kolar, Antun Javor, Višnja Franić, Govor Brodskoga Stupnika; Anđel- ka Tutek, Šokci i šokačka rič u Kalendarima Hrvata u Mađarskoj; Timea Bockovac, Jezik žena u semartinskom dijalektu; Nikola Tu- tek, Iz jezične baštine Šokaca u Santovu); Slavonski dijalekt u književnosti (Stjepan Damjanović, Minimum šokačke riči – mak- simum šokačkoga ugođaja – Jezik romana Mare Švel Gamiršek „Šuma i Šokci“; Josip Užarević, Poetika bećarca (jezik); Loretana Farkaš, Sintaktičke odlike glagolskih oblika u starih slavonskih pisaca; Sanda Ham, Re- cepcija slavonskih gramatičara u književnoj povijesti 19. stoljeća; Marina Pilj Tomić, Je- zične odlike djela „Flos medicinae“ (1768.) Emerika Pavića; Sanja Vulić, Dijalekatne i nedijalekatne jezične značajke u djelima šokačkoga pisca Ivana Andrašića; Jadranka Mlikota, Prijelom stoljeća u jeziku Zdenke Marković; Anica Bilić, Etnovokabular Josipa Lovretića. Pravi dijalekatni slavonski štokavski izričaj čuli smo od osnovnoškolaca, Što- kavčića, koji su recitirali, pjevali i glumili štokavski. Predstavljen je i zbornik s prošlogodiš-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F