Affordable Access

EL-FERRÂ, HAYATI VE ESERLERİ

Authors
Publisher
Şarkiyat Mecmuası
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 23 (2013-2) 23-36 MANSÛR ET-TABELÂVÎ, HAYATI, ESERLERİ VE “NAZMÜ’L-İSTİÂRE” ADLI MANZÛMESİ Ali BULUT* Öz: İslâm âlimleri ilk devirlerden itibaren öğrencilere ilimlerin öğretimini kolaylaştırmak için birçok yöntem kullanmışlardır. Bunlardan birisi de herhangi bir ilim dalına ait temel kuralların nazma dönüştürülmesi yolu olmuştur. Bu şekilde öğrencilerin nazmı ezberleyerek dersin temel konularını öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu tür manzûmelerden birisi de, Mısırlı âlim Tabelâvî’nin “Nazmü’l-istiâre” adlı eseridir. Makale, manzûm eserlerle ilgili bir girişin ardından dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Tabelâvî’nin hayatı, ikinci bölümde de eserleri sunulmuştur. “Nazmü’l- istiâre” ve şerhleriyle ilgili bilgilerin aktarıldığı üçüncü bölümden sonra, eserin edisyon kritiğinin verildiği son bölüm yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Mansûr, Tabelâvî, istiâre, manzûme. MANSÛR AL-TABALÂVÎ, HIS LIFE, WORKS AND HIS POETRY “NAZM AL-ISTIÂRA” Abstract: The muslim scholars, beginning from early ages, used many methods to facilitate teaching students sciences. One of these methods was to turn the basic rules of a branche of the sciences into poetry. In this way, it is aimed that students learn the main arguments by memorising the verses. One of these verses is the work of Egyptian scholar al-Tabalâvî named “Nazm al-istiâra”. The article consists of four sections, after an introduction that deals with the poetric works. The first section deals with the life of al- Tabalâvî, the second section examines his works. The third section deals with “Nazm al-istiâra” and its commentaries. The fourth section takes up the critical edition of “Nazm al-istiâra”. Keywords: Mansûr, Tabalâvî, metaphor, poetry. * Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ([email protected], [email protected]). MANSÛR ET-TABELÂVÎ, HAYATI, ESERLERİ VE “NAZMÜ’L-İSTİÂRE” ADLI MANZÛMESİ24 Giriş İslâm â

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments