Affordable Access

Antropologija žene, Priredile i predgo­vor napisale Zarana Papić i Lydia Sklevicky. Prosveta, Beograd 1983, 396 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

« 1 prikazi i kritike rist ičnih nač ina mišljenja či tavih nacija ili klasa. P rv i s tog područja je r ad O r v a r a Lofgrena i Jonasa F r v k m a n a Den kultiverade mannis- kan (Stockholm 1979) kojim su pri­ kazani bitni elementi mišljenja švedske buržoazije na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Maja Povrzanović Antropologija žene, P r i red i le i p redgo­ vor napisa le Zarana Papie i Lydia Sklevicky. Prosveta , Beograd 1983, 396 str. Zborn ik koji je p r v a publ ikaci ja t akve v rs te kod nas p reds tav l ja iz­ bor č lanaka koje je u zadnj ih pe t ­ naes tak godina objavilo nekol iko amer ičk ih žena-ant ropologa, baveći se p rob lemom k u l t u r n e kons t rukci je spolnih uloga (koju označava po jam rod, engl, gender). Osnovna tv rdn ja nj ihovih studija, da je rod ku l tu rno i d ruš tveno uvje tovan te da k a r a k ­ ter spolnih uloga va r i r a u sv im po­ zna t im l judskim d r u š t v i m a da t i ra još iz an t ropološke l i t e ra tu re iz t r i ­ desetih godina našeg stoljeća ( rado­ vi M. Mead, R. Benedic t i drugih) . Ove autorice, međut im, taj p rob lem postavl ja ju iznova, ne više u okviru škole »cul ture and personal i ty^, ne ­ go iz ku t a g ledanja koji je bliži e k o ­ nomskoj historij i , poli t ičkoj ekono­ miji, m a r k s i z m u i danas popu la rno j simboličkoj antropologij i . Štoviše, kako su to dobro is takle urednice u svom predgovoru, a n t r o ­ pologija žene preds tav l ja k r i t iku či­ tave te discipline, njezine koloni­ j a lne prošlosti i evropocentr ičnost i . P reds tav l ja zaista pogled u n a t r a g i pre ispi t ivanje ciljeva i e t ike a n t r o ­ poloških is t raživanja . Na to se lo­ gično nadovezuje k r i t ika koncepci ­ ja i upo t reb l j avan ih metoda, izme­ đu ostalog i b i tne činjenice da su an t ropoloz i -muškarc i iz evropskih i amer ičk ih ku l tu ra prenosi l i svoje vlast i te p r ed ra sude i svoja vlast i ta v iđenja druš tvenog i ku l tu rnog po­ re tka m e đ u l jude koje su p rouča­ val

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F