Affordable Access

Bellpuig 1992, núm. 465

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

í IT BELLPUIG ARTÀ 14 NOVEMBRE 1992 N° 465 - ANY XXXIII - REVISTA QUINZENA (i5opts El subsidi d'atur, passaport a la misèria iment de l ' e s t iu d e i x a l a p la t j a neta i c o n v i d a a passe jar -h i . E l s ho t e l s tancat L ' a c a b a m e n t de l ' e s t iu d e i x a l a p la t j a neta i c o n v i d a a passe jar -h i . E l s ho t e l s tancats i n d i q u e n tranquil . l i tat a la zona . . . E l s t r e b a l l a d o r s , p e r ò , s ' en f r on t en a un h i v e r n d 'a tur a m b unes p res tac i ons soc ia ls r e ta l l ades i que d e i x e n e n s i tuac i ó p r ecà r i a a qu i n o t é a l tre ingrés . Gabriel Ferrer,expolicia L a j u b i l a c i ó a n t i c i p a d a i vo luntàr ia po r ta a les nos t r e s pàg ines la figura de l c o n e g u t mun ic ipa l G a r r o v a . E n s c o n t a v i v è n c i e s d ' aques t s 21 anys . Madò Cunia Superstar ' ' H a anat una m o n a d a , q u e n o h o t r o b e s ? " h o d iu m a d ò C u n i a r e f e r in t - s e a la festa d e l d i a 31 , q u e v a ser l lu ïda. C e n t a n y s i e n c a r a fa c a m e s cada d ia . Normes vigents Si b é l es N o r m e s Subs id iàr i es n o han acabat de l to t e l seu per ip l e , d ia 11 entraren en v i g o r . A r a s ' e s t à a l ' e s p e r a d e la r e s o l u c i ó de l s recursos. 2 6 6 2 editorial 14 novembre 1992 La notícia de l'any Un projecte iniciat fa més de catorze anys i que es culmina és ja una notícia, sobretot si es té present que en tot aquest temps s'hi ha estat damunt fent-hi feina, adaptant-lo a les noves normes jurídiques així com sortien, cercant solucions als problemes que es plantejaven i, finalment, sortejant un inteven-cionisme incomprensible de l'organisme que tenint la missió d'aprovar- lo si acomplia les normes tècniques, hi ha intentat ficar cullerada política. Parlam de les Normes Subsidiàries. Un projecte que si ha necessitat tant de temps i generat tantes controvèrsies és pe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F