Affordable Access

Download Read

Aktiv saksstyring : En fremstilling og vurdering av reglene om aktiv saksstyring etter tvisteloven

Authors
Publisher
University of Oslo
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

mal_spesialoppgave Aktiv saksstyring En fremstilling og vurdering av reglene om aktiv saksstyring etter tvisteloven Kandidatnummer: 520 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 17994 ord 23.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Avhandlingens tema 1 1.2 Avgrensninger og begrepsavklaringer 3 1.3 Rettskildebildet 4 1.3.1 Lovtekst 4 1.3.2 Forarbeider og rettsavgjørelser 5 1.3.3 Juridisk teori 6 1.3.4 Formål 6 1.4 Fremstillingen videre 8 2 AKTIV SAKSSTYRING UNDER SAKSFORBEREDELSEN 8 2.1 Innledning 8 2.2 Planleggingsmøte 9 2.3 Løsing av tvisten under saksforberedelsen 11 2.3.1 Innledning 11 2.3.2 Forlik 12 2.3.3 Dom etter rettsmøte 14 2.3.4 Forenklet domsbehandling 15 2.4 Raskere saksbehandling og konsentrasjon 16 2.4.1 Innledning 16 2.4.2 Frister for hovedforhandling og dom 17 2.4.3 Frist for avsluttet saksforberedelse og sluttinnlegg 20 2.4.4 Frister for andre prosesshandlinger 21 2.4.5 Skriftlig behandling 26 2.4.6 Avskjæring av bevisføring 28 I 2.4.7 Avskjæring av krav 30 3 AKTIV SAKSSTYRING UNDER HOVEDFORHANDLINGEN 31 3.1 Innledning 31 3.2 Rettens kontrollplikt 32 3.3 Styring av forhandlingen 33 3.4 Oppsummering 34 4 AKTIV SAKSSTYRING OG PROPORSJONALITET 35 4.1 Innledning 35 4.2 Saksforberedelsen 36 4.3 Bevisføringen 37 4.4 Sakens betydning 38 5 SANKSJONER VED DOMSTOLENS BRUDD PÅ SAKSSTYRINGSPLIKTEN 40 5.1 Innledning 40 5.2 Ansvaret for saksstyringen 41 5.3 Domstolleders inngripen 42 5.4 Klage til tilsynsutvalget 43 5.5 Saksomkostningsansvar 44 5.6 Anke 44 5.7 Klage til EMD 45 II III 5.8 Oppsummering 45 6 ERFARINGER OG VURDERINGER 46 6.1 Innledning 46 6.2 Lord Woolfs reform 47 6.3 Virkninger 49 6.3.1 Raskere saksbehandling 49 6.3.2 Forlik 52 6.3.3 Ressurser 54 6.3.4 Kostnader og proporsjonalitet 57 6.3.5 Konklusjoner 59 LITTERATURLISTE 61 Juridisk littera

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F