Affordable Access

DINA-Petrokemija uvela novi sustav upravljanja tvrtkom

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

140-143strucni skupovi.indd 29(2008)2polimeri 143 S T R U ^ N I S K U P O V I Od 9. do 11. rujna 2008. na Brunel University School of Engineering & Design (Uxbridge, Velika Britanija) odr`ana je {esta me|unarodna konferencija o istra`ivanjima u proizvodnji (e. The 6th International Conference on Manufacturing Research, ICMR08) u organizaciji konferencijskoga odbora ICMR2008 i COMEH-a (e. The Consortium of UK University Manufacturing Engineering Heads). ICMR je ve} dva desetlje}a glavna konferencija o proizvodnim istra`ivanjima u Velikoj Britaniji, no tek je od 2003. godine me|unarodna. Na konferenciji je oko 300 autora iz cijeloga svijeta predstavilo 111 radova podijeljenih u 11 skupina. To su radovi s podru~ja usavr{enih 6. me|unarodna konferencija Manufacturing Research ICMR08 Sudionici 6. me|unarodne konferencije Manufacturing Research ICMR08 proizvodnih postupaka, usavr{enih proizvodnih sustava, proizvo- dnog poduzetni{tva, sustava i alata. Prikazane su mikrotehnike, nanotehnike i precizne tehnike, proizvodno-servisni sustavi, simu- lacije konstruiranja i proizvodnje, e-proizvodnja, proizvodni lanci, tro{kovi, CAE (ra~unalom potpomognuto in`enjerstvo) i upravljanje `ivotnim vijekom proizvoda. Konferencija je otvorena predavanjem prof. dr. sc. Paula Shorea, sa Sveu~ili{ta Cranfield, o pove}anju va`nosti ultraprecizne povr{ine i upotrebi takvih povr{ina u dijelovima za lasere i satelite, a nasta- vljena je izlaganjem prof. dr. sc. Mikea Gregoryja, voditelja Zavoda za proizvodnju i menad`ment na Sveu~ili{tu Cambridge, o razvoju novih proizvodnih postupka i njihovoj primjeni u industriji. Osim predstavljanja radova organizirane su i izlo`be tvrtki Winner Motors, Delta Tau Uk, MTA i PI (Physik Instruments) Ltd. Tvrtka Delta Tau Uk predstavila je svoje fleksibilne ure|aje za kontrolu pokreta, koji mjere to~nost u nanometrima. Prikazane su i ostale tehnike, ali najve}a pozornost bila je posve}ena mikrotehnici i nanotehnici. Konferencija na Sveu~ili{tu Brunel bi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F