Affordable Access

Financiando la ciudad. Un benefactor anónimo de Ebusus

Authors
Publisher
Universitat de Les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • History

Abstract

FINANCIANDO LA CIUDAD. UN BENEFACTOR ANÓNIMO DE EBUSUS María I,uisa S61ichcz 1,eóii Oiiiicmi1iil </c i r a l//c.> l I < i / <~< i i , ~ lixi I:i Aiiiigiic<l:i<i liii;iiici;ir I:i c i~ i< i ; i ~ l luc iiii;i ciiii\loiitc, y;, ilc I:irg:i irndici6n ci i el i i i i i i i c l c ~ oi-iciii:il que ;ilc;iii/i> ;iltns c i~ inh cii el I i i ip i~r i i> lioiii;iii<i dufiiiilc I< is siglrls 1-11. La i loci i i i ic~i i ; ic ión cpial-;ílic;i ic i t i i i io i i i ;~ niii~>li;iiiii.iiii. S I I ~ I ~ I S . L igii i l ic;ih;ii i iiii;i c < ~ I : i t ~ ~ ~ r ~ i c i 6 1 1 :I la ~ ~ t ~ l c ~ ~ t ~ f i c i c i i c i ; ~ h ~ ~ i i i i c i e r a <le l a cii~cI:~(l, di l ' íc i l clc I o g ~ i r cc>nI:ir~cl<~ l,., ,isic,iiiieiilc .. coi1 I;i\ I;i%i. .iiriiiiii<i<, li,>lior(ii.i~o. i i i i i l i as y I;i gcslióri dc c~l i l ic ios !, iici-ras ~ l í i l l l i r ~ l ~ . ' l i>\ ii,>i;ililcs c;irgnh,iii v<iluii i; iri; i i~ic~iIc cclii g:isiris que r cd~~~ ,~ la l i ; i ~ i cti bci icl ic i<i cic 1;i ciilccii\'iilncl. N < > \ cciiir;irciiio\ ci i un;i itiscripcióii cht i i l ; i i i ;~ c ~ i i q i l a ~ ~ i i ~ una de cskis i I<~ i inc i i> i i c rca l i za~ i ;~ por un p;irl ici~lar n o consia q ~ i c luci-;i r i iag is l r ; ido. iiii acto de c ~ ~ c i - $ c i i s i i ~ « oh i ih~i-<ii iri ir<,ii i. 1.a 16pida. pcr i l ida, con i i c i i c ~i i i iriipoi.tanlc Icg ; id<~ I ~ s I : ~ ~ i i c ~ i l a r i ~ rciili,a<Ic~ al i i i i i i i ic i ]>io f l>ivio dc E l ~ i r s ~ i s ' ;iparcciciidi> coino Iicrc(lcici y qjccutoi. (Icl ~ c i a ~ i ~ e i i i o un ii i icii ihro clc I;i I;iiiiili;i de los C:oni<,lii. <'. < ' O ~ ? , < , / ~ L I S SC~II~,ILIS (('11. 11 3664 = 1I.S 6'160 = í'1/>' 1'37 = /:/?/: 2íi). HI Icxii>. iio ctil-ciilc cIc ~il-iihleiiier. dice N 1:iilic I;i liililii~!:i;ili.i cri\ir.!iic v i i i I;i iil>i;i cl.i~ic;i ili. V I Y N . 1'. l.<' l~iiiii i! IP < ! i < l t i ~ : < < i < i i > i i e i c !,i,$ioriuir<, t l ' i i i i ii!iiirili<i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F