Affordable Access

III Col·loquis del Flabiol (Arbúcies, 2 de novembre de 2002)

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

III Col*loquis del Flabiol (Arbúcies, 2 novembre de 2002) La Festa del Flabiol d3ArbGcies és un aplec de flabiolaires que s'hi celebra cada any des de 1985, normalment el dia de Tots Sants. Recollint una pdctica de sempre, car I'ocasió és una de les poques perque molts flabiolaires es trobin tranquil.lament i en un ambient distes, hom va pensar a establir un imbit formal d'aportacions teori- ques, notícies i debats al voltant de I'instrument. Aixb són els Col.loquis del Flabiol, que arriben enguany a la seva tercera edició. Els Col.loquis, a part de la llicó . magistral sobre una flauta-amb- tambor que es convida cada any, recullen en format de comunica- cions els estudis, novetats edito- rials, enregistraments ... que hom vol fer-hi arribacTant la llicó ma- gistral com les comunicacions són després publicades. S'ha de dir que aquest acte, com la resta de la Festa, 6s una transacció bonho- miosa entre les possibilitats d'un Angel Vergara amb la flauta-amb- tambor: ajuntament petit com el drArbÚ- cies i la voluntat dels participants, a qui s'ofereix, a mes de la publi- cació del seu treball, el tradicional plat a taula. L'edició d'enguany va poder dedicar tot un dia als Col.loquis, que es repartiren en dues ses- slons. El matí es va dedicar a una taula rodona sobre I'ofici de fla- biolaire i les perspectives del seu ensenyament, en que participaren Jaume Aiats, Cristina Boixadera, Iris Gayete, Sergi González, Carles Mas, Joan Moliner; Pau Orriols, i unes vint persones més. Malaura- dament, compromisos professio- nals de darrera hora van impedir que a la taula rodona hi hagués també representació dels estudis classics de flabiol de cobla. ren- contre, pricticament inedit per al- tra banda, permeté coneixer de primera m i i contrastar que es fa en diferents marcs formals d'en- senyamentíaprenentatge del fla- biol. Una idea recurrent fou que I'establiment d'ensenyaments reglats en els antics graus mitja i superior havia o

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F