Affordable Access

Download Read

L'educació en valors en el projecte Filosofia 6/18

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears

Abstract

MARGALIDA MAS Professora a I'IES «Can Peu Blano) (Sa Pobla) L'educac Filosofia es de fa uns anys l'ex- pressió «educació en valorsn és presentada uer alguns corn si es u tractas d'una nova descoberta del Mediterrani: és que algú pot pensar seriosament que una educació pot mereixer aquest nom sense ser al mateix temps una transmissió de cultura i de valors? Que ens ha pas- sat als educadors per arribar a for- mular d'una manera explícita la ne- cessitat d'incloure la dimensió valorativa en l'educació, i que aixo sigui presentat corn una novetat? - - Possiblement la consideració de la formació que rebérem els que fórem educats en l'escola nacionalcatolica dels anys 50-60 ens va fer adonar que una determinada visió del món i de la vida ens havia estat imposada sense consulta previa. Contemplar retrospectivament la manca de lliber- tat que havíem patit ens va fer pensar que nosaltres, corn a educadors, tre- ballaríem perque els nostres alumiies fossin Lliures i autonoms i és possible que n'hagim mantingut la intenció, pero que en bona part n'hagim equi- vocat el rumb: pensavem que la manca de normes externes fomenta- ria la responsabilitat i que l'absencia de coacció contribuiria a formar per- sones lliures. Pero, en molts de casos, els resultats foren indesitjables: veiem clarament que en una societat democratica l'escola havia de ser laica i neutral, pero la convertírem en laicista i neutra. Així les coses (i som ben conscient del caracter caricatu- resc i parcial de les línies anteriors), resulta que els adolescents i els joves tenien valors (és clar que en tenien, hoin no pot ser neutral davant les coses que ens importen i la vida ur- geix a l'acció!), pero eren uns valors que no ens explicavem prou bé d'on havien sortit ni qui els ho havia en- senyat ..., i donarem la culpa a la pu- blicitat i a la televisió corn a expo- nents de l'impersonalisme que tot ho mescla i tot ho confón perversament perque qui mana, al cap i a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments