Affordable Access

Savjetovanja i priredbe

Authors
Publisher
KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

savjetovanja.qxd ISSN 0005–1144 ATKAAF 46(3–4), 185–191 (2005) Ure|uje: dr. sc. Davor Bonefa~i} IZVJE[]A SA SKUPOVA 13. me|unarodna konferencija o elektromotornim pogonima i u~inskoj elektronici EDPE 2005 26.–28. rujna 2005., Dubrovnik Konferencija EDPE ima dugu tradiciju. Prvih sedam konferencija odr`ano je u razdoblju od 1973. do 1988. u biv{oj Jugoslaviji pod nazivom »Savjetovanje o energet- skoj elektronici – EE«. Glavni organizator Savjetovanja bio je Me|uakademijski odbor za energetsku elektroniku jugoslavenskih akademija znanosti i umjetnosti. Suorgani- zatori su obi~no bili proizvo|a~i opreme u~inske elek- tronike i elektrotehni~ki fakultet one republike u kojoj se odr`avalo savjetovanje. Idu}e ~etiri konferencije odr- `ane su 1994., 1996., 1998. i 2000. u Hrvatskoj pod novim nazivom »Konferencija o elektromotornim pogonima i u~inskoj elektronici – EDPE«. Zadnje dvije konferencije, 2003. i 2005. godine, organizirali su zajedno KoREMA i Tehni~ko sveu~ili{te u Ko{icama. Godine 2003. koferenci- ja je odr`ana u Ko{icama, a 2005. u Dubrovniku. Konferenciju EDPE 2005 organizirali su KoREMA i Slova~ko elektrotehni~ko dru{tvo u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i ra~unarstva u Zagrebu, Tehni~kim sveu~i- li{tem u Ko{icama i Sveu~ili{tem u Dubrovniku. Pred- sjednici Konferencije bili su prof. dr. sc. Zvonko Ben~i} (Hrvatska) i prof. dr. sc. Viliam Fedak (Slova~ka), a pro- gramski predsjednici prof. dr. sc. @eljko Jakopovi} (Hrvat- ska) i prof. dr. sc. Fetah Koloni} (Hrvatska). Konferencija je odr`ana u Me|unarodnom centru hrvatskih sveu~ili{ta (ICCU) u Dubrovniku. Financijski ju je poduprlo Mi- nistarstvo obrazovanja, znanosti i {porta RH, a generalni je sponzor bila Kon~ar – elektroindustrija, a sponzori Schneider Electric (Zagreb) i Elektro-~elik (Kri`evci). U tiskanom je obliku objavljen Zbornik sa`etaka, a cijeli tekst radova nalazi se na prilo`enom CD-u. Na konferenciji EDPE 2005 predstavljena su 92 rada

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F