Affordable Access

Manuel Sánchez Verdum. Un conservador de las cosas que se tiran

Authors
Publisher
Museu d'Història de Sabadell
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Manuel Sánchez Verdum. Un conservador de las cosas que se tiran - Jm Viñiig i h I Entnvista: Elvira Pujo1 i Masip, Gaeiie Perteii 7 Msel S&mch#iePdneipotcgcpmar la vivhch del nu Ripoii dels deneig M anys. Des de ia vida a les coves, l ' ~ a m a s n , & E e ~ i h p p 1 S o i p p e i S a n i v a e n i a ~ 6 d e l s banisque vancréixerarrao ddriw&auai ~ u a ~ i m p h c i ó ~ ~ ~ l a d o r a & l s e u e s t a t i u a a s i n ~ FotqgaRa 1.Manuel Sdnchu Verdum al hlcó de cm0 sew per sobredelRipoll.Autoi Joan Vila-Puig. Encarnar un iioc "Me llaman 'el barbas'. 'el pipa' ... " Encarnar un lloc. Constatar com la imatge i el sentir d'un lloc es componen amb la personalitat. les accions, les opinions i les renúncies d'una persona o gmp h u d . La defmició i la representació territorial necessita sigues d'identif~cació, elements [email protected] cants, trets únics i distintius, consols referencials, estraegies d'oposició i marques territorials. Quan obsewem un indret busquem allb que ens el fa nostn, els motius que pemeten identificar-noshi. La pertineqa a un espai és una apropiació que el trans- forma, alhora que s'adapta a unes condicioas que la miresaolaplacidesadelllocmodelenenla~na- litat i el cariraer dels que l'habiten. L'acostament excessivament estetic i visual al teniton ha generat un paisatgisme de postal, d'imatges e s t a n M m pdcticament alienes als processos socials. econbmics i cul turals ,queestmbenaldarreradetota~~6 física del teniton i dels seus usos acordars i permcsos. Definir culturaiment l'espai del riu Ripoll a Sabadell implica una complexa superposició de mirades par- cial~, de suma d'accions, intmrssos, capecit& i oportunitats transformadores. Una c o n s m i 6 narra- tiva que va definint fites & refer&ncia que * per sobre de les altres en un període del ternps i s'acaben extingint en arribar-ne una a W & m8s forta; deixen, perb, restes i mshw & la mva shgtlk- ritat. Algans amb eSpent & pwmaaemCin i U t a t f a , altr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F