Affordable Access

Manuel Sánchez Verdum. Un conservador de las cosas que se tiran

Authors
Publisher
Museu d'Història de Sabadell
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Manuel Sánchez Verdum. Un conservador de las cosas que se tiran - Jm Viñiig i h I Entnvista: Elvira Pujo1 i Masip, Gaeiie Perteii 7 Msel S&mch#iePdneipotcgcpmar la vivhch del nu Ripoii dels deneig M anys. Des de ia vida a les coves, l ' ~ a m a s n , & E e ~ i h p p 1 S o i p p e i S a n i v a e n i a ~ 6 d e l s banisque vancréixerarrao ddriw&auai ~ u a ~ i m p h c i ó ~ ~ ~ l a d o r a & l s e u e s t a t i u a a s i n ~ FotqgaRa 1.Manuel Sdnchu Verdum al hlcó de cm0 sew per sobredelRipoll.Autoi Joan Vila-Puig. Encarnar un iioc "Me llaman 'el barbas'. 'el pipa' ... " Encarnar un lloc. Constatar com la imatge i el sentir d'un lloc es componen amb la personalitat. les accions, les opinions i les renúncies d'una persona o gmp h u d . La defmició i la representació territorial necessita sigues d'identif~cació, elements si@- cants, trets únics i distintius, consols referencials, estraegies d'oposició i marques territorials. Quan obsewem un indret busquem allb que ens el fa nostn, els motius que pemeten identificar-noshi. La pertineqa a un espai és una apropiació que el trans- forma, alhora que s'adapta a unes condicioas que la miresaolaplacidesadelllocmodelenenla~na- litat i el cariraer dels que l'habiten. L'acostament excessivament estetic i visual al teniton ha generat un paisatgisme de postal, d'imatges e s t a n M m pdcticament alienes als processos socials. econbmics i cul turals ,queestmbenaldarreradetota~~6 física del teniton i dels seus usos acordars i permcsos. Definir culturaiment l'espai del riu Ripoll a Sabadell implica una complexa superposició de mirades par- cial~, de suma d'accions, intmrssos, capecit& i oportunitats transformadores. Una c o n s m i 6 narra- tiva que va definint fites & refer&ncia que * per sobre de les altres en un període del ternps i s'acaben extingint en arribar-ne una a W & m8s forta; deixen, perb, restes i mshw & la mva shgtlk- ritat. Algans amb eSpent & pwmaaemCin i U t a t f a , altr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.