Affordable Access

Tres assumptes de fulletí

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date

Abstract

180 - R E V I S T A D E L C E i V T R E D E 1 ; E C T U R A - Tres assumptes de fullefi Franca que sab administrar mcstrívolament els seus "affaires" f a iins anys es va eommoiire davant d'una sentencia judicial, Tal a dir que la historia política francesa es mou entre la solemiiitat de les Aiidi&iicjes i Ics agudeses de la gent de toga. "Ii'af- faire" Drq-fus fou quelcom decissiu e11 l'estahilitat iirls Gcibincts. Anatole France en la seva "Elle des pingouins" dedica més esp:ii a Dreyfiis que a Napoleó. (1 en Snato- le France lii falta. justíeia pero hi sobra, a voltcs, proporció). 1 es també en un pro- cEs famós que s'esquerda el prestigi de Lleó Tlaudet i les doctriiies de violencia tan brio- sament nguntalades en els "eamelots du roi". La senteiieia es referia a una dona que estenriada per la fam furta un pa d'una Aeca. El jutge de Chateau-Therry absolgué la processada i els boiis biirgesos de Fraii- Ca tolerants fins a l'impunitat dels delictes de sang, s'estremiren davant d'aquesta falli- ¿la de les garanties del propictari. 1 heu's aquí tractadistes i homes de ciencia posaiit de moda la qüestió. 1 heu's aquí també les novel4es de fiilletí aprofitant I'assuinpte. A Espanya es presentti també el. cas davaiit del Suprcm. La jiirisprudeneia de l'alt Tribunal senyala una negativa sistematica a reconeiser la. fam ni com atenuant ni com eximent. Uiia sentencia de Febrer de 1907 parla d'uii obrer sense treball que des- prés de passar-se varis dies sense aliment furtti 1111s paiis en una carretera menjan- se'n past de l'un i portant el reste a la seva família. El deferisor al.legava les eximents de causar un mal en la propietat agena per evitar un mal major, la de f o r ~ a irre- sistible i la de por insuperable. La sent6iicia rehutja la primerament esmentada per- que "en el present cas es tracta sols de l'apoderament de cosa agena sense la volun- tat de l'amo". Ni nccepta la forca. irresistible, perque "es requisit iiidisl~ensable que aques

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Le trésor de Toud

on Comptes-rendus des séances de... Jan 01, 1936

Le trésor de Toud

on Comptes-rendus des séances de... Jan 01, 1936

Le trésor des Incas

on Journal de la Société des Amér... Jan 01, 1908

Le trésor de Rillé

on Revue numismatique Jan 01, 1961
More articles like this..