Affordable Access

Tres assumptes de fulletí

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

180 - R E V I S T A D E L C E i V T R E D E 1 ; E C T U R A - Tres assumptes de fullefi Franca que sab administrar mcstrívolament els seus "affaires" f a iins anys es va eommoiire davant d'una sentencia judicial, Tal a dir que la historia política francesa es mou entre la solemiiitat de les Aiidi&iicjes i Ics agudeses de la gent de toga. "Ii'af- faire" Drq-fus fou quelcom decissiu e11 l'estahilitat iirls Gcibincts. Anatole France en la seva "Elle des pingouins" dedica més esp:ii a Dreyfiis que a Napoleó. (1 en Snato- le France lii falta. justíeia pero hi sobra, a voltcs, proporció). 1 es també en un pro- cEs famós que s'esquerda el prestigi de Lleó Tlaudet i les doctriiies de violencia tan brio- sament nguntalades en els "eamelots du roi". La senteiieia es referia a una dona que estenriada per la fam furta un pa d'una Aeca. El jutge de Chateau-Therry absolgué la processada i els boiis biirgesos de Fraii- Ca tolerants fins a l'impunitat dels delictes de sang, s'estremiren davant d'aquesta falli- ¿la de les garanties del propictari. 1 heu's aquí tractadistes i homes de ciencia posaiit de moda la qüestió. 1 heu's aquí també les novel4es de fiilletí aprofitant I'assuinpte. A Espanya es presentti també el. cas davaiit del Suprcm. La jiirisprudeneia de l'alt Tribunal senyala una negativa sistematica a reconeiser la. fam ni com atenuant ni com eximent. Uiia sentencia de Febrer de 1907 parla d'uii obrer sense treball que des- prés de passar-se varis dies sense aliment furtti 1111s paiis en una carretera menjan- se'n past de l'un i portant el reste a la seva família. El deferisor al.legava les eximents de causar un mal en la propietat agena per evitar un mal major, la de f o r ~ a irre- sistible i la de por insuperable. La sent6iicia rehutja la primerament esmentada per- que "en el present cas es tracta sols de l'apoderament de cosa agena sense la volun- tat de l'amo". Ni nccepta la forca. irresistible, perque "es requisit iiidisl~ensable que aques

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments