Affordable Access

De oesterputten in Oostende in de 19de eeuw (I)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Historical Account
  • Oyster Culture
  • Belgium
  • Oostende

Abstract

Met deze bijdrage wordt de reeks over de oesterputten in Oostende voortgezet. In he1 aprilnummer verscheen een eerste bijdrage waarin de Oostendse oester- kweek tijdens de 18de eeuw aan bod kwam. De reeks werd vervolgd in mei en juni. Na een korte onderbreking wordt opnieuw aangeknoopt met de oestercul· tuur in de 19de eeuw. De reeks wordt in een volgend nummer a1ges!o1en met de oesterkweek na de Belgische onafhanke- lijkheid en wa1 er nog van overblijft. De gelukkige omkeerfng van zaken had tot nog toe geenen mvloed van belang op de handel van deeze Stad. Alles teekent nog verval. ('). Zoals elders in de Zuidelijke Nederlanden, was ook te Oostende de economische toe- stand eerder ongunstig in de onzekere en bewogen jaren î 800-î 830. Ook de zo al broze oesterteelt kwijnde. Oorzaken daar- van waren niet alleen de talrijke belemme- ringen voor de handel maar vooral de ontei- genmgen die vergratingswerken aan de haven mogelijk moesten maken. Daarvoor moesten 1n de Franse Tijd, zoals we hoger al zagen, de oesterparken van CLEMMEN en die van POLLET wijken anno 1805. Kwam daarbij dat de concurrentie vanuit Zeeland zich sterk liet gevoelen tijdens het Hollands Tijdvak· de douanerechten waren veel te laag en langs de Schelde konden de Zeeuwen dagelijks verse oesters aan- voeren. In 1836 was die Zeeuwse concur- rentie nog scherp voelbaar. Ook in deze secundaire tak van de economie stelden de Hollanders dus alles in het werk om hun éigen producten te bevoordelen. î 829. Volgens kadastrale plannen uit dat jaar zou er toen maar één oesterput bednj- vig geweest ZIJn te ·Oostende. Het was die van CLAYS & Cie. inmiddels onder een nieuwe uitbater, nl. Balthasar VANDER- HEYDE De onafhankelijkheid van 8elg18 betekende stabilisatie en zekerheid En ook het doortrekken van een spoorlijn tot in Oostende 1n 1838 was niet zonder belang. Een en ander bracht onze locale economie weer op gang. De oesterparken Vanderheyde Bevonden zich op het ,.Hazegras··. ten wes- ten palend

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments