Affordable Access

Gérer les conflits: les lies et passeries médiévales

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ibix 2006-07.indd ANNALS 2006-07 ANNALS 2006-07 119 GÉRER LES CONFLITS: LES LIES ET PASSERIES MÉDIÉVALES Jean-Pierre Barraqué Professor d’Història medieval a la Universitat de Pau i de Pays de l’Adour Resum Els tractats de «Lligues i Patzeries» són pactes concertats entre comunitats rurals als Pirineus. El pacte es conclou al fi nal d’una seqüència força estereotipada: es produeixen actes de violència estrictament codifi cats pel costum, s’imposa una pau que restableix l’harmonia social i, per últim, es tanca un acord que defi neix un nou estatut estable. Aquest fet ens porta a considerar la violència no pas com a expressió d’una violència intrínseca a les societats arcaiques, sinó com a expressió perfectament ritualitzada d’una demanda de negociació, com un element del joc social. Els acords són normalment arbitratges, però de vegades també poden prendre la forma de judicis. Presenten tres parts distintes: la pau pròpiament dita acceptada per les parts, les reparacions religioses i/o pecuniàries que liquiden les seqüeles del confl icte, i la delimitació de nous drets d’ús de pastures, de boscos, de terrenys comunals, etc. Aquests procediments deixen al marge l’autoritat vescomtal. La societat bearnesa desenvolupa, efectivament, un discurs polític pactista que privilegia la reglamentació mitjançant un contracte enfront del judici en tota mena d’afers, i que troba l’origen en la mateixa concepció del poder, afi rmat en el preàmbul dels Fors al fi nal del segle XIV. Aquesta pràctica arrela en un societat la cèl·lula base de la qual, l’ostau o maison casalère, certifi ca la primacia de les organitzacions col·lectives per damunt dels individus. Paraules clau: pau, resolució de confl ictes, societat pirinenca. Abstract The treaties of «Lligues i Patzeries» are concerted pacts between rural communities in the Pyrenees. The pact is concluded at the end of a quite stereotyped sequence: acts of violence strictly coded by habit take place, a peace which reinstates th

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments