Affordable Access

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Т. М. Бурмака МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент») Харків ХНАМГ 2011 � Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. М. Бурмака. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 24 с. Укладач: Т. М. Бурмака Рецензент: проф., к.е.н. Кайлюк Є. М. Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол засідання № 4 від 15.10.2010 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.