Affordable Access

Základní aspekty marketingu ve futsalovém oddíle VSK VŠB-TU Ostrava / The Basic Aspects of Marketing in Futsal Club of VSK VŠB TU-Ostrava

Authors
  • Fejerčák, Roman
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 01/09/2009 / Tématem této bakalářské práce jsou základní aspekty marketingu ve futsalovém oddíle VSK VŠB-TU Ostrava. Obsah práce je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola obsahuje úvod, který popisuje cíle bakalářské práce. V druhé kapitole jsou vymezeny klíčové pojmy a popsány výzkumné metody a techniky. Tato teorie je pak ověřena v praxi při analýze marketingové strategie futsalového oddílu VSK VŠB-TU Ostrava a při výzkumech zaměřených na zjištění úrovně marketingu v oddíle. Financování futsalového oddílu VSK VŠB TU-Ostrava je zachyceno v kapitole čtvrté. Na základě výsledků výzkumu jsou vytvořeny návrhy na zefektivnění marketingu v oddíle, které jsou obsahem kapitoly páté. Následuje poslední šestá kapitola, která obsahuje závěr. Zajímat se o marketing nutí organizace stále rostoucí vliv konkurence. Spolupráce se sponzory, s dárci či obchodními partnery je závislá především na úspěšné marketingové komunikaci. / The subject of those bachelors work are basic aspects of marketing in futsal club of VSK VŠB-TU Ostrava. The content of work is divided into six capitol. The first chapter includes an introduction which describes targets of bachelors work. In second chapter are determinate seminal notions and described experimental method and techniques. This theory is then tested in practice at analysis of marketing strategy in futsal club of VSK VŠB-TU Ostrava and at researchs, intent on findings levels of marketing in club. The financing of futsal club of VSK VŠB TU-Ostrava is captured in chapter fourth. On the basis of results of research are created suggestions on streamline marketing in futsal club, that are content in chaps fifth. Follows last, sixth chapter, which includes a close. Interest about marketing urges organization always mounting force of competition. Collaboration with sponsors, with giver or business partners is dependent first of all on successful marketing communication. / Prezenční / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times