Affordable Access

Barriärer och möjligheter för implementering av ett retursystem för industriell paketering : En fallstudie på Valmet AB

Authors
  • Lundin, Lucas
  • Karlsson, Simon
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt för företag i hela världen. Att arbeta med miljöaspekter inom företag är ofta kopplat till högre vinster och ett bättre rykte. En viktig del, för att skapa en effektiv försörjningskedja inom företag, är den logistiska processen. Ett område inom logistik är omvänd logistik. Omvänd logistik avser aktiviteter med att ta tillbaka varor, information eller material från konsumenten eller kunden för att skapa mervärde. Genom att återanvända varor eller material kan omvänd logistik tillsammans med lösningar inom hantering bilda ett retursystem. Implementationen av ett retursystem kan relateras till cirkulär ekonomi, vilket är en teori som innebär effektivt resursutnyttjande inom ett cirkulärt kretslopp för företag. Genom att kombinera logistik, hanteringslösningar, retursystem och cirkulär ekonomi kan en effektiv försörjningskedja uppnås. Studien syftar till att skapa ett teoretiskt ramverk om vilka barriärer som kan hindra implementeringen av ett retursystem och att identifiera potentiella lösningar. Detta görs genom att undersöka två forskningsfrågor, nämligen hur industriell paketering hanteras idag och vidare att undersöka barriärer och möjligheter för ett retursystem. Frågorna och syftet besvaras genom en fallstudie på företaget Valmet AB där intern dokumentation har granskats och intervjuer har genomförts. Utöver detta har teori granskats och en livscykelanalys har utförts för att undersöka möjliga fördelar med ett retursystem. Studien visar att det finns både barriärer och möjligheter. Några av dem nämns i den befintliga teorin medan andra nämns fåordigt. Jämfört med tidigare forskning har några nya barriärer identifierats som behöver undersökas ytterligare, i relation till den undersökta industrin. Dessa är brist på intern kommunikation, brist på tid och platsbarriärer. Vidare visar studien att det finns starka miljöincitament för implementeringen av ett retursystem. Det är dock svårt att garantera ekonomisk vinst, eftersom det finns okända kostnader sett till lagring, personal och reparation. Framtida forskning bör fortsatt undersöka de nya barriärerna genom att kombinera olika teorier.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times