Affordable Access

Barns utforskande i en flyta och sjunka- aktivitet / Children´s exploration in a floating and sinking- activity

Authors
  • Martinsen, Emma
  • Järnesund, Michaela
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of the study is find out what understanding the children at the age of 3 and 5 have of the physical phenomenon float and sink and to investigate whether a practical activity contributes to a deeper understanding of the phenomenon. Children at two departments at two different preschools participated in the study. Piaget’s stage theory was used to study how the children of different ages acted and expressed themselves during the activity. The investigations started with an initial discussion about the concepts of float and sink, which then turned into a practical exercise where the children had to make hypotheses and investigate the buoyancy of different objects. The activity ended with a discussion about what they had experienced through the pracitical activity. Sound recordings and field notes from the four groups’ implementation of the activity were complied and analyzed qualitatively. The results show that the practical activity contributed to the children creating a better understanding of the concepts of float and sink and that they began to use concepts relating to density. The practical activity helped to create curiosity and good communication, where the children themselves got to try it out practically. The three-year-olds created an understanding of where an artifact is in the water when it floats or sinks during the practical activity. The children began to use some concepts related to density, such as size, shape and weight. The survey showed that the 5-year-olds had an understanding of floating and sinking, but the practical activity contributed to them also them also starting to use concepts related to density concepts, and to a greater extent that the 3-year-olds.   / Syftet med studien är att ta reda på vilken förståelse barnen i 3-årsåldern respektive 5-årsåldern har för det fysikaliska fenomenet flyta och sjunka samt att undersöka om ett praktiskt inslag bidrar till en fördjupad förståelse för fenomenet. I studien deltog barn från två avdelningar på två olika förskolor. Piagets stadieteori användes, för att studera hur barnen i de olika åldrarna agerade och uttryckte sig under aktiviteten. Undersökningarna startade med en inledande diskussion kring begreppen flyta och sjunka, som därefter övergick till en praktisk övning där barnen fick ställa hypoteser och undersöka olika föremåls flytförmåga. Aktiviteten avslutades med en diskussion om vad de har upplevt genom det praktiska inslaget. Ljudupptagning och fältanteckningar från de fyra gruppernas genomförande av aktiviteten sammanställdes och analyserades kvalitativt. Resultatet visar på att det praktiska inslaget bidrog till att barnen skapade en bättre förståelse för begreppen flyta och sjunka samt att de började använda sig av begrepp relaterade till densitet. Den praktiska aktiviteten bidrog till att skapa nyfikenhet och en god kommunikation, där barnen själva fick testa praktiskt. Treåringarna skapade en förståelse för var en artefakt befinner sig i vattnet när den flyter eller sjunker och under den praktiska aktiviteten började barnen använda några begrepp som relaterar till densitet som storlek, form och tyngd. Undersökningen visade att 5-åringarna hade en förståelse för flyta och sjunka men den praktiska aktiviteten bidrog till att de också började använda sig av densitets-begrepp, så även i högre grad än 3-åringarna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times