Affordable Access

Barns delaktighet och inflytande i förskolan- Förskollärares perspektiv : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolan. / Children’s participation and influence in preschool - Preschool teachers perspective : A qualitative study about children’s participation and influence in preschool.

Authors
  • Svahn, Alexandra
  • Edholm, Sanna
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på begreppen delaktighet och inflytande samt hur de skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i utbildningen. Studien har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet. Studien utgick från en kvalitativ ansats där åtta förskollärare intervjuades med semistrukturerade frågor. Resultatet visar att delaktighet innebär att delta och inflytande betyder att vara med och påverka. Resultatet visar även att förskollärare ger förutsättningar för barns delaktighet och inflytande genom att arbetet på förskolan utgår från barns perspektiv genom demokratiska former. Slutsatsen är att förskollärare kan ge barn förutsättningar för delaktighet och inflytande genom att ha en medvetenhet kring betydelsen av delaktighet och inflytande samt att ge barnen möjlighet till det genom reflektion och valmöjligheter. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times