Affordable Access

Barns delaktighet i barnavårdsutredningar utifrån : Berättelser från socialsekreterare / Children's participation in child welfare investigations based on Signs of Safety : Social workers’ accounts

Authors
  • Ahlm, Emelie
  • Bäckström, Maria
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Barn enligt Barnkonventionen ska ges förutsättningar till att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Trots detta lyfts i tidigare forskning, samt av flertalet myndigheter, brister kring hur barn i praktiken görs delaktiga i barnavårdsutredningar. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av hur de med stöd av arbetsmetoden Signs of Safety involverar barn i utredningar. Utifrån en kvalitativ ansats genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i socialtjänsten som arbetar med barnavårdsutredningar utifrån Signs of Safety. Genom en tematisk analys framkom det att socialsekreterare kan identifiera en del hinder och svårigheter med delar av Signs of Safety men att de i hög grad anser att Signs of Safety stöttar dem till att involvera barn i utredningar.  / According to the Convention on the Rights of the Child, children shall be provided the opportunity to express their views in all matters that affect them. Despite this, research and several public authorities highlight several shortcomings concerning the participation of children in child welfare practice. The purpose of the study is to investigate social workers' experiences with involving children when using the Signs of Safety working method. The study is based on a qualitative approach and seven semi-structured interviews with social workers in social services who work with child welfare assessments based on Signs of Safety. A thematic analysis indicated that social workers could identify some obstacles and difficulties with parts of Signs of Safety. However, they largely believe that Signs of Safety supports them to involve children. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times