Affordable Access

Barnfetma och övervikt kopplat till låg socioekonomisk status / Child obesity and overweight connection to low socioeconomic status

Authors
  • Nalukenge Kakande, Khadeejah
  • Mohammed, Nimo
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Introduktion: Barnfetma och övervikt är växande folkhälsoproblem där var femte barn iSverige lider av det. Barn som tillhör svaga socioekonomiska grupper drabbas i störreutsträckning än andra barn. Detta förklaras av föräldrarnas låga utbildningsnivå, lågayrkesstatus och låga inkomstnivåer. Enligt WHO led 340 miljoner barn i åldrarna 5–19 år avövervikt eller fetma globalt år 2016. Obehandlad övervikt och fetma hos barn kan leda tillkroniska följdsjukdomar i vuxenlivet. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilkafaktorer inom områdena inkomst, utbildningsnivå och yrke som har störst bidragande orsak tillövervikt och fetma hos barn i familjer med låg socioekonomisk status. Metod: En kvalitativsystematisk litteraturöversikt. Analys av fynd gjordes med tematisk analys. Totalt inkluderades20 artiklar och tre databaser användes till studien; PubMed, CINAHL och Academic SearchPremier. Resultat: Föräldrars utbildningsnivå skapar de hälsoförutsättningar som barnet får.Låg utbildningsnivå var förknippat med sämre förutsättningar, sämre arbetsmöjligheter och eninkomst som inte täcker mer utöver de basala behoven. Låg utbildningsnivå resulterar även ibristande kunskaper om hälsosamma matvanor hos föräldrar. Detta påverkar hur de och derasbarn konsumerar mat som är mer energirik och näringsfattig. Flera studier visar att främstmoderns övervikt, lågutbildning och låga yrkesstatus är en riskfaktor för barnfetma. Slutsats:Högre utbildning är en skyddsfaktor som innebär bättre arbetsmöjligheter samt bättrekunskapsunderlag om hälsan och positiva hälsobeteenden. Insatser för att angripa den ojämlikahälsan i samhället bör prioriteras. Satsningar på att öka utbildningsnivån hos utsatta grupper,förbättra arbetsmöjligheter framförallt för mödrar. / Introduction: Childhood overweight and obesity are growing public health problems whereevery fifth child in Sweden suffers from it. Children belonging to weak socio-economic groupsare affected to a greater extent than other children. This is explained by the parents' low levelof education, low occupational status and low-income levels. According to the WHO, 340million children aged 5–19 years suffered from overweight or obesity globally in 2016.Untreated overweight and obesity in children can lead to chronic diseases in adulthood. Aim:The aim of this study was to investigate which factors in the areas of income, level of educationand occupation have the greatest contributing factor to overweight and obesity in children infamilies with low socio-economic status. Method: A qualitative systematic literature review.Analysis of findings was done with thematic analysis. A total of 20 articles were included andthree databases were used for the study: PubMed, CINAHL and Academic Search Premier. Result: Parents' level of education creates the health state that the child develops. Low level ofeducation was associated with poorer conditions, poorer job opportunities and an income thatdoes not cover more than the basic needs. Low levels of education also result in a lack ofknowledge about healthy eating habits in parents which affect how they consume foods that aremore energy-rich and nutrient-poor. Several studies show that mainly the mother's overweight,low education and low occupational status are a risk factor for childhood obesity. Conclusion:Higher education acts as a protective factor and means better job opportunities as well as abetter knowledgebase about health and positive health behaviors. Health interventions to tackleunequal health in society should be a priority. Efforts to increase the level of education ofvulnerable groups, improve job opportunities, especially for mothers are needed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times