Affordable Access

Barnets bästa och barnets delaktighet i LVU-fall: en inblick från rättssalen : En kvalitativ studie om 2§ LVU / Best Interests and Children's Participation in Swedish LVU Cases: Insights from Court Judgments : A qualitative study on 2§ LVU

Authors
  • Biberic, Raida
  • Andersson, Sara
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den första paragrafen i artikel 3 och i artikel 12 i lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, betonar vikten av barnets bästa och barnets delaktighet. Denna studie syftar till att förstå hur dessa aspekter beaktas i domstol av de involverade parterna i processen enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under åren 2022 och 2023. För att genomföra studien begärdes fem rättsfall ut från en av fyra kammarrätter i Sverige. Utifrån bakgrund, teori och tidigare forskning analyseras rättsfallen med hjälp av kritisk diskursanalys. Resultatet visar att barnets bästa resoneras olika beroende på part, samt att parter med störst auktoritet såsom yrkesverksammas uttalanden ges större beaktning vid domslut. Vårdnadshavare ifrågasätts ofta angående deras omsorgsförmåga. Vårdnadshavarnas uttalanden kring barnets bästa är ofta ett tecken på bristande insikt i omsorgsförmågan enligt de professionella i yrkesverksamma. Barnets delaktighet framhävs inte på samma vis som barnets bästa i rättsfallen. / The first paragraph in the third article and in article 12 of  Convention on the Rights of the Child (2018:1197), the significance of prioritizing the best interests of the child and their participation is emphasized. This study aimed to understand how these two aspects are considered in court by the various parties involved in the process of Swedish Care of Young Persons (Special Provisions) Act (SFS 1990:52) (LVU) during year 2022 and 2023. To conduct this study we requested 5 court judgements from one of the four administrative courts in Sweden. Based on the background and previous research we analyzed the cases using critical discourse analysis. It shows that the best interest of the child can be motivated differently depending on parties, in these court judgments the parties with most authority as professionals are given greater consideration in court. The caregivers often are questioned regarding their ability to provide care for the child. Their opinion on the best interest of the child, which in most cases is to live in the caregivers home, according to professionals, is a sign of lack of insight into their caregiving. Children participation on the other hand, which also is a part of reaching the best interest of the child  (Prop:2017/18:186), was not always given the same extent.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times