Affordable Access

”Barnet är ju ändå det viktigaste. Företaget står inte och faller med mig.” : En studie om manliga mellanchefers förhållande till arbete och familj

Authors
  • Kimreus, Linn
  • Löfving, Emil
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur manliga mellanchefer handlade, i sin strävan att förena arbetsliv och familjeliv. Två tidskrävande delar av männens liv, som båda ställer krav, och påverkar dem, i deras möjlighet till handlande. Metoden vi valt är kvalitativ och vi genomförde intervjuer med fem mellanchefer, i Stockholmsområdet. De fick under intervjun berätta om sitt liv som pappa och chef. Vi såg att samhällets normer, och företagens policys, påverkade männen i deras handlande. För att bemöta de krav som dessa yttre faktorer ställde på dem skapade de strategier. Vi såg att de hade olika många strategier att ta till, beroende på vilka krav de ställdes inför. Hur många strategier de kunde välja mellan påverkades av deras handlingsutrymme. Vi såg också att i vissa situationer agerade männen lika när de ställdes inför liknande problem, oberoende av varandra. Vi fann även stöd för att männen, i större utsträckning än sina fruar, fick betalt för det arbete de utfört. / The purpose of this study was to investigate how male middle managers acted, in their efforts to balance work and family life. These two, time-consuming, parts of men's lives, both demand and influence them, in their ability to act. The method we have chosen is qualitative and we conducted interviews with five middle managers, in the Stockholm area. During the interview they got to talk about their roles as fathers and managers. We saw that social norms and business policies affected the men in their actions. To meet the requirements that these external factors put on them, they created strategies. We saw that they had a different number of approaches to choose from, depending on the demands they faced. How many strategies they could choose from were affected by their room for maneuver. We also saw that in some situations, when they were faced with similar problems, the men acted similarly, independently. We also found support for the fact that the men, to a greater extent than their wives, got paid for the work they did.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times