Affordable Access

Barn som utsätts för indirekt våld till följd av mäns våld mot kvinnor : En intervjustudie utifrån socialarbetares perspektiv

Authors
  • Azeez, Khalat
  • Baysal, Hazal
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of the following qualitative study was to explore social workers' perspectives on children's experiences of being exposed to domestic violence due to men's violence against women. The purpose was also to explore social workers' perceptions of support measures that used. Semi-structured interviews were conducted with six social workers who work with children and families in the social services. The study takes its theoretical starting point in trauma theory and attachment theory. The results showed that factors such as finances, mental illness and substance abuse are common causes to the child being exposed to indirect domestic violence. Children may show fear and anxiety, they may also show signs of psychosomatic disorders, behavioral difficulties, difficulty concentrating, and they may develop insecure attachment relationships with their caregivers. The results also showed that children who are exposed to indirect violence can be supported in various ways, where the child's family can also be included in the process. According to the interviewees, the function of the support interventions depends on the parent’s active participation in the process, which determines whether the support interventions work. / Syftet med studien var att undersöka socialarbetares perspektiv på barns upplevelser av att bli utsatta för indirekt våld, som en följd av mäns våld mot kvinnor. Författarna har även som avsikt att undersöka socialsekreterarnas uppfattning om vilka stödåtgärder som används för att stödja barn som utsätts för indirekt våld som en följd av mäns våld mot kvinnor. För att besvara syftet användes en kvalitativ design, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomsutredning i socialtjänsten. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i traumateori och anknytningsteori. Resultaten visade att faktorer som ekonomi, psykisk ohälsa och missbruk är vanliga orsaker till att barn utsätts för indirekt våld i hemmet. Barn som utsätts för indirekt våld kan visa rädsla och oro, men också tecken på psykosomatiska störningar, beteendesvårigheter och koncentrationssvårigheter. De kan även utveckla otrygga anknytningsrelationer med sina omsorgspersoner. Resultaten visade också att barn som utsätts för indirekt våld kan stöttas på olika sätt där även barnets familj kan inkluderas i förändringsprocessen. Stödinsatsernas funktion beror enligt intervjupersonerna på föräldrarnas aktiva delaktighet, vilket är en avgörande faktor för om stödinsatserna fungerar.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times