Affordable Access

"Barn som kan uppföra sig gör det" : om pedagogers bemötande

Authors
  • Nilsson, Arline
  • Dideriksen, Susanne
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogiska metoder som används i förskolan vid oönskat beteende hos barn. En hermeneutisk ansats har tagits i studien för att komma närmare pedagogerna och deras arbete i förskolan. Studien är kvalitativ och data har samlats in via enkäter med flest slutna frågor. Studien synliggör både pedagogiska metoder som fungerar och metoder som är mindre bra i arbetet med barn med oönskat beteende. Studien delas in i sex teman som pedagoger vanligtvis använder sig av på förskolan. De teman som var mest frekventa var: fostrare och kamrat, oönskat beteende, konsekvens och straff, ignorering, beröm och uppmärksamhet och prat och upprepningar. Resultatet visar att pedagoger använder sig av konsekvenser och straff men är inte medvetna om att de gör det eller med den bästa intentionen. Litteraturstudien visar även att konsekvenser, straff, ignorering och skäll inte fungerar på barnen då deras hjärna ej är fullt utvecklad. Det viktiga för barnen på förskolan är att pedagogerna får tid att reflektera över sig själva och barnen både enskilt och i arbetslaget då pedagogens egna tankar, handlingar och agerande kommer att ge avtryck på dessa barn i framtiden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times