Affordable Access

Refleksije o Protokolu o razgovorima vođenim između predstavnika vlade SFR Jugoslavije i predstavnika Svete Stolice

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

REFLEKSIJE O PROTOKOLU O RAZGOVORIMA VOĐENIM IZMEĐU PREDSTAVNIKA VLADE SFR JUGOSLAVIJE I PREDSTAVNIKA SVETE STOLICE 1. O PĆI POGLED D ržim d a je P rotokol o razgovorim a izm edù S. F. R. Jugoslavije i S vete Stolice od velikog, up ravo od pov ijesnog značenja. Taj bi Protokol mogao- značiti novu epohu Crfcve kod nas, a m ožda i u svijetu, u odnosu C rkve p rem a m arksizm u na ko jem u se osniva d ruštveni jav n i život kod n as i u drug im državam a sa sličnim d ru štv en im uređenjem . M išljenje je onih m eđu n am a ikoji se sv estran ije i studioznije bave p roblem atikom suvrem enog sv ije ta da č itav sv ije t ireversib ilno kreće premia jednom socijalističkom uređen ju . Z atim , n jihovo je m išljen je da će tom e budućem uređen ju dop rin ije ti p o treb an ud io ne sam o C rkva svojom socijalnom naukom nego j m arksistička socijadno^ekonomska. nauka i p raksa pročišćena od s tanov itih ékistrem nih pozicija, osobito od takvih pozicija n a k u ltu rnom području . Dapače, n a še je m išljenje d a će i sam d ija lek tičk i i h isto rijsk i m aterija lizam o d ig ra ti pozitivnu ulogu s obzirom n a kršćanstvo , je r će se kršćanstvo1 pod k ritik o m toga m aterijalizm a m orati u sebi pročistiti, piroduhoviti i tak o u seb i sam om e naći nove, do sada uspavane životne snage. M eđutim , o nekom kom prom isu izm eđu k ršćanske religije k ao religije i m arksističkog ateizm a kao ateizm a n e može, dakako, biti n i govora. To znači: m i k ršćani tre b a d a o stanem o v je rn i K ris tu i Crkvi pod svaku cijenu. M islim da se u velikim encik likam a piape Ivana X X III (»M ater et magistra-«, »Pacem in terris«) m ože n a z re ti m išljen je o m ogućnosti pročišćenja m arksističke p rakse, a tim e pom alo i teo rije , i onda pom irenja m arksizm a i kršćanstva. 3 Držim eia ta su rad n ja m arksističke i kršćanske socija-lno-ekonom ske nauke može donijeti r je šen je naših da

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F