Affordable Access

Stipančević, M. Emil Laszowski - pripadnik hrvatske intelektualne elite na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 327 str.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

400 Prikazi i recenzije / Reviews Arh. vjesn. 56(2013), str. 343-404 Uz iscrpan uvid u literaturu, istraživanje se temeljilo na izvorima - osobnim arhivskim fondovima u Republici Hrvatskoj, njih oko 2000 u 70-ak institucija. Kolika je zapravo vrijednost ove sinteze? Iskreno preporuËujemo svakoj ozbiljnijoj struËnoj knjižnici u RH da na svojim policama osigura primjerak tog izdanja. Isto tako, svaki pojedini struËni arhivski djelatnik koji radi na poslovima arhivistiËkog sreðivanja i opisa gradiva osobnih fondova, trebao bi se u svom radu konzultirati s navedenom sintezom. Radoslav ZaradiÊ StipanËevi≥, M. Emil Laszowski - pripadnik hrvatske intelektualne elite na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet SveuËilišta u Zag- rebu, 2012. 327 str. Višegodišnji rad na sreðivanju rukopisnih ostavština istaknutih osoba potak- nuo je autora Maria StipanËevi≥a, povjesniËara i arhivista zaposlenog u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, da za naslov disertacije na poslijediplomskom studiju povijesti prihvati navedenu temu. Sustavni i cjelovito saËuvani osobni arhivski fondovi, poput osobnog fonda Emila Laszowskog u Hrvatskom državnom arhivu (signatura: HR HDA 806; 9 d/m gradiva), jako su rijetki. Zahvaljuju≥i Laszowskom koji je pedantno, manirom jednog arhivista erudita i ljubitelja starina ureðivao svoj mali privatni arhiv, saËuvano je mnoštvo privatnih i službenih dokumenata, rukopisa, korespondencije te iscrpnih bi- lježaka koje obiluju podacima o širem krugu ljudi s kojima je bio u nekom kontaktu. Zbog toga je fond sam po sebi izuzetno dragocjen izvor podataka o kulturnom i soci- jalnom životu uskog broja ljudi s viših društvenih instanci. Emil Laszowski (Brlog na Kupi, 1.4.1868. - Zagreb, 28.11.1949), bio je ugledni hrvatski javni djelatnik, povjesniËar i arhivist. Završio je studij prava u Zagrebu. Cijeli radni vijek proveo je u Zemaljskom odnosno Državnom arhivu u Zagrebu, gdje je od 1925. bio i ravnatelj. Na njegov su poticaj o

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F