Affordable Access

Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001.; VIII, 374 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz Knjige Izvora

Abstract

Prikazi i recenzije Ma,rciani u Veneciji, a za koji je utvrdio da je Tuberonov autograf. Na koncu uvodne studije donosi se isapna analiza obiljeZja Tuberonova latiniteta koji je na razini leksika primarno standardni klasic- ni 5 vrlo malo obiljezja vremena u kojemu je nastao. I na gramatiCkoj razini tekst KDmenfllrau skladu je 5 kanonima klasienog latiniteta, sto je karakteristieno za humanisti&e pisce koji napuStaju sred- njovjekovnu tradidju. Na Tuberonovo dosljedno koriStenje klasienih normi nesumnjivoje u~e- calo, napominje autor, iscrpno i studiozno iSCitavanje djeIa antiCke historiografije (Livije, Kurdje, Salustije, Ciceron, Cezaf, Thdt, Plinije i drugi). Jeziena i historiografska analiza Tuberonovih Ko- mentara pokazuje ovoga dubrova&og kronicara kao izuzetno kvalitetnog izdanka humanistiCkog Iatiniteta i historiografije duboko uronjenog u svijet svojih antic"kih uzora. . Slijedi prijevod Tuberonova djeIa KDmentari0 mojem vremenu (1-284), a tekst je popraeen ve- likim brojem biljeZaka (285-310)koje pojaSnjavaju pojedine doga4aje i osobe iz europske, hrvatske, madarske i osmanIijske povijesti koje Tuberon spominje u svom djelu. KDmentarizapoCinju Tube- ronovom posvetom djeIa kalOCko-ba&om nadbiskupu Grguru Frankapanu u kojeg je jedno vri- jeme boravio. Sarna,pak, dogadajnica zapoCinjeMnakonsmrti kraljaMatijaSaHunyadijaM,a zavr- Selvagodinom 1522. kada je gore spomenuti nadbiskup umro. U KDmentllrimaTuberon na subjek- tivan naCin tumaCi kljuene dogadaje, posebice iz povijesti Ugarsko-Hrvatskog I<raljevsta (unu- tramji sukobi, promjene na prijestolju, odnosi s OsmanIijama, Habsburgovcima i drugim europ- skim drZavama), kao i iz proslosti DaImadje na koju je tada najviSeu~ecala Venecijaodnosno MletaCka Republika. . Tuberonovo djeIo od posebne je koristi svima onima Cijeje podruCje istraZivanja politiCka povijest Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i Dalmadje u drugoj polovini 15. i potetkom 16. stolje6L Ovim, hrvatskim izdanjem Tuberonovi KDmentllripostaju mnogo dostupniji sirem krugu pov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments