Affordable Access

Un mes d'una sola glopada

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0170_113 UN MES D'UNA SOLA GLOPADA SILVIA MANZANA Quatre liunes, un imtam Ed. Columna Barcelona, 1994,178 pagines. E l ninu-ninu, ninu-ninii... de La dimemió desconeguda es menjava el televisor mencre, dins de casa raateix, una colla de miralls sense reflex perseguien una noia fins a Tiirdinador nn solia escriure les seves históries. Ella, l'escripcora, es protegía {ho incentava!) enganxant-se a la pantalla de cristall líquid de color verd, convertida en un Ueu poísini imperceptible que l'liauria d'allunyar d'aquest món per sempre mes i submergir- la, tanmaceix, en un deis ponis elílstics de la pell no monys elástica de Newt Shuttle quan era eniiolit per un desaigüe del desert... Aquesta és una de les coses que alyíin dia (vés amb compte!} podría passar a la Silvia Manzana, una gironina del 57, qualsevol dia de qualsevol primavera de qualsevol any qualsevol. 1 és que els deu contes que formen Qiifttrt' liunes, un imtant remeten de seguida a les Histories mprevisies, Toblidada serie anglesa que algún dia va oferir TV3; a La dimemió ái^scone^ida, segurament la sÉrie amb la banda sonora mes coneguda i versionada de la música popular inteniacional (de Manhattan Transfcr a Kirsch}; o a una altra serie-pei'lícula-serie, Star Trek... Perqué I'instant, Uarg o bren, tant se val, duraní el qual passa un mes sencer Cquaire liunes) s'inscriu cinematogrüficament en la cradició literaria del mes pur estil Ray Bradbury (el de Les crbniques marcianes i Lhome iliumat). 10 hist6ries-10 cinematogrt\fiques (amb William Hurt inclós} i cosmopolites (Girona, a «La cadena»; Cannes, a «Fan»; New York, a «Próxima parada, segle XXI»...) on Silvia Manzana transforma en ins6!ites situacions ben quotidianes, com mirar-se al mirall («Miralls-) o clavar fotos ais taulets d'anuncis, situació ben poc agradable, aquesta darrera, si tu ets la foto, com a «Vida meva». Pet altra banda, cosa gens corrent peí que fa a la literatura catalana, l'autora deixii constancia de la seva preocupació

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments