Affordable Access

El futur de l'Institut d'Estudis Empordanesos

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

210 14 t- l í l-VlSIA HE: C Ï I I Í O N A •» \ l ' \ l . 2 in M M H-l I Ulíl li liml * t' CRÒNICA El futur de l'Institut d'Estudis Empordanesos Jornades de reflexió a rinstitut d'Estudis empordanesos, Figueres. 20 d'octubre del 2001. Creat l'any 1956, l 'Institut d'Estudis Empordanesos inclou en el seu actiu la ptibÜcació de 33 volums d'Au\iúh. on s"aplcu;uen els treballs dels seus socis, des d'erudits locals fins a professionals de la recerca. Es un tet, però , qtic el panorama cultural a Catalunya en general, i a les comarques de Girona en particular, ha canviat profundament durant aquests anys: els estudis universitaris s'han popularizat; la mateixa universitat ha arribat a CÜrona; nous investigadors formats a les aules universitàries emprenen recerques qtie es materialitzen en tesis doctorals i treballs de recerca; la introducció de les noves tecnologies dóna un nou sentit a la distr ibució de la informació, abans reservada al silenci de les bibl ioteques. . . Q u i n és el paper dels centres d'estudis locals en aquest nou escenari? Per donar una resposta adequada a aquesta pregunta se celebrà el passat 20 d 'oc tubre una Jornada de reflexió sobre el futur de l 'Institut, a la seva seu social de Figueres. La jornada es vertebrà en diverses ponències, seguides d'uns minuts de debat ober t al públic. L'abast de les reflexions que sorgiren al llarg de la jornada transcendí fàmbi t purament comarcal i es píxlria extrapolar perfectament a altres institncioiïs d 'àmbit geogràfic menys restringit. Aquesta era ja la intenció dels organitzadors, atès que entre els ponents hi havia Narcís Figueras, del Cent re d'Estudis de la Selva, que tractà sobre les relacions dels centres d'estudis Uicals amb les Liniversitats: Charles Sapena, del Patronat Eiximenis de la l) iputació tic CÜrona, que presentà les diferents tendències que es manifesten en els centres d'estudis locals; oJoaLi Domènech , que reflexionà sobre el paper - en t r e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F