Affordable Access

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik teşvik vergi politikaları ve Kazakistan uygulaması

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Maliye Bölümü
Publication Date

Abstract

Tasarruf yetersizliği nedeniyle ülkeler dış kaynaklara ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlara başvurmak zorunda kalmaktadır. Küreselleşme sürecinin hızlandırılması ile birlikte gelişmekte olan ülkeler tarafından önceden şüpheyle yaklaşılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına bakış değişmiş ve yabancı sermayeyi kendi ülkelerine çekebilmek için çaba sarf etmeye başlamışlardır. Günümüzde doğrudan yabancı yatırımların büyük kısmı Çok Uluslu Şirketler tarafından gerçekleştirilmektedirEkonomi politikasının önemli araçlarından biri olan teşviklerin ülkeler tarafından kullanılmasında göz önünde bulundurulan temel hedefleræ toplam yatırım hacminin arttırılması, yatırımların verimli alanlara yapılmasının sağlanması, geri kalmış bölgelere yatırımların özendirilerek gelişim sağlanması, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve dış rekabete dayanıklılığın arttırılması olarak belirtilebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan sorunlar kalkınmanın finansmanı açısından devlet müdahalesini de kaçınılmaz hale getirmiştir. Sovyet Birliği'nin yıkılmasından itibaren Kazakistan'da yabancı yatırımlarla ilgili düzenlemeler başlamış ve günümüze kadar çeşitli değişiklikler geçirerek devam etmiştir. Bu çalışmada, Kazakistan'da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, teşvikler, teşviklerin etkileri ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına yönelik teşvik uygulamaları ele alınmış ve bağımsızlığın kazanılmasından günümüze kadar yürürlüğe giren teşvik uygulamaları değerlendirilerek bu tür teşviklerin ne ölçüde yeterli ve uygun olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.<br />The problem of the insufficiency of savings has led countries to benefit from foreign sources and Foreign Direct Investments. While process of globalization has gained a great deal of speed the developing countries has begun to strive attracting Foreign Direct Investments in their own countries. The majority of the Foreign Direct Investments has been carried out by Multi National Corporations. The aim of using of tax incentives is the wish to increase investments flow, to provide new technology, to develop less developed regions by encouraging foreign investments. After the collapse of the Soviet Union Kazakhstan had begun to follow policies of attracting Foreign Direct Investments to national market and until nowadays these arrangements have been continued. In this paper Foreign Direct Investments in Kazakhstan, tax incentives and the tax incentives impacts on foreign direct investments have been researched. Also in this paper it has been tried to determine the efficiency of the tax incentives in the country after its receiving of the independency by evaluating of the tax incentives practice.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments