Affordable Access

Katica Benc-Bošković, Konavle. Tekstilno rukotvorstvo i narodna nošnja [Etnolška istraživanja; 2], Etnografski muzej Zagreb, Zagreb 1983, 184 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

195 prikazi plesovima same Crne Gore u clanku Danice Jankovic Narodne igre u Crrwj gori, objavljcnom 1937. god inc. U ovom radu V. Soc prikazuje plesove i igre podrucja nckadailnje stare erne Gore, koje obllhvaca ncilto vise od 10% teritorija danailnje SR erne Gore. Pojam stare erne Gorc vezuje se za cctiri starocmogorske nahijc, Katunsku, LjcSan- sku, Crnmicku i Rijccku, koje su do Bcrlinskog kongresa 1878. cinilc driavu emu Goru. U danailnjim prilikama to je podrucje koje se nalazi izmcdu Titograda i Danilovgrada na isl.oku, Niksica i Graho- rova na sjcvcru, Kotara i Budvc na zapada i jugozapadu i Skadarskog jczcra na jugu. lako dobar poznavalac plcsnih tradicija svih krajeva Cme Gore, autor se ovoga puta oprcdijelio za podrucje stare Cme Gore jcr smaLra da "... orske igre stare Crne Gorc cine njcnu specificnosl, na njih se izvorno nc nailazi nigdje van stare Cmc Gore". Grada je podijcljcna u tri dijcla: I orske igre, II viteSke igre i 1lI zabavne igre. Orske igrc obuhvacaju narodne plcsove, odnosno to su ovdjc u pravi!u kola, pod vitcSkim igrama razumijcvaju se sportske narodne igre muskaraca, dok zabavnc igre pripadaju svim gcncracijama i spolovima. Cesto sc plcsovi i igrc izvode u iSl.im prilikarna i od islih sudionika i to jc jcdan od razloga !ito ih autor prikazujc na istom mjeslu. Pojcdini plcs()vi, odnosno kola, prezcnlirani su uvodom u kojem su prikazani porijcklo, razv()j, osnovnc prostomc, stilskc, plcsnc i [cventualne] glazbene karaktcristike [ako plcsovi imaju glazbcnu pralnju ona je iskljucivo vokalna]. Plcs()vi su zabiljdcni Laba- novom kinctogrufijom, a prirodan jc i dctaljan opis rijccima prcma taktovima i metroritamskim vrijcdnostima. Uz svaki plcs nalazimo i crtcz koji ilustrira najkaraktcristieniju plcsnu figuru i pokrel. Uz pJesove koji sc i7.vodc uz pralnju pjesme pridodan je melodijski zapis s rijcCima. Igre su vrlo jasno i dctaljno opi- sane rijccima, alamo gdje je to pOLrcbno [narocito kod vite!lkih igara] pojailnjene su i uspjelim crtezom. Ova knjiga p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments