Affordable Access

Елементи теорії графів на уроках математики у початковій школі

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb1501 Primary Education
  • Qa Mathematics

Abstract

98tvgpsh В.Г.Тарасов, О.І.Савченко, Н.І. Савченко. Елементи теорії графів на уроках математики у початковій школі УДК 372.72 В.Г.Тарасов, О.І.Савченко, Н.І.Савченко ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ГРАФІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В роботі розглядаються можливості використання елементів теорії графів з метою підвищення якості на- вчання математики у початковій школі. Стратегічними завданнями реформування освіти в українській державі є : відродження і розбудова націона- льної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомості громадян української держави; виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її структурних, організаційних засад. Пріоритетні напрямки реформування освіти - розбудова національної системи освіти з урахуванням карди- нальних змін в усіх сферах суспільного життя України, забезпечення інтелектуальної готовності всіх громадян до здобуття освіти, досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, зокрема матема- тики [ 1: 28-30 ]. Сучасний шкільний курс математики має величезні розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності та логі- чній строгості. Для того, щоб учні початкових класів усвідомили важливі математичні поняття, покладені в йо- го основу ( множина, відношення, функція, рівняння, нерівність, геометрична фігура, алгоритм тощо ), треба дібрати такі методи і форми навчання, щоб матеріал подавався на доступному для них рівні. У процесі викладання математики в початкових класах учитель спирається як на безпосереднє сприймання учнями окремих предметів або фактів, так і на їхню уяву. В обох випадках надзвичайно велика роль належить наочності. В початкових класах вона є засобом здобування учнями чуттєвих даних, необхідних для утворення уявлень і понять про предмети чи явища навколишньої дійсності. За допомогою наочності збагачується, розши- рюється особистий пізнавальний досвід учнів, розвивається спостережливість. Розвиток абстрактно

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments