Affordable Access

Comissió de normalització lingüística de TVC (1995): El català a TV3. Llibre d'estil

Authors
Publisher
Sintagma: revista de lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

88 RECENSIONS COMISSIO DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA DE TVC (1995): El catali a TV3. Llibre d'Estil, Barce1ona:Edicions 62,274 pp. Recensió d'IMMA CREUS BELLET Bell-lloc dlUrgell El Llibre dlEstil de TV3 apareix en un moment -el marg d'aquest any en la seva primera edició- en el qual sovintegen els debats d'ordre lingüístic, tant des d'una bptica diatbpica, consensuant el paper que juga cada un dels dialectes del nostre domini lingüístic, analitzant la incidkncia dels diferents factors socials en la llengua, o bé reflexionant en veu alta sobre la importhncia que cada cop més s'atorga a la variació diafhsica o funcional, tot i que de vegades el discurs gravita Únicament sobre la qüestió de l'esthndard. D'altra banda, i ara des dels motlles d'impremta, és també el moment del naixement -en alguns casos renaixement- dels llibres d'estil. En aquest marc de fons, doncs, es gesta el que avui és el Llibre d'estil de TV3. Una evidbncia de tot plegat és el que el lector descobreix en la carta de presentació del llibre. Cal destacar-hi dos aspectes. Per un costat, el fet que el llibre és presentat com el resultat d'un procés que ha arribat a la seva etapa culminant i que ha trobat en iniciatives anteriors els seus punts de referbncia inicials, com ara l'opuscle "Elocució i ortologia catalanes per a Ús de locutors de rhdio i televisió", el butlletí "Es a dir ..." o el quadern "Orientacions lingüístiques" publicat pels serveis lingüístics d'Informatius, entre d'altres iniciatives importants. Es tractava Únicament de recollir i sistematitzar el que fins aleshores havien estat orientacions disperses. Per un altre costat, i a manera de garantia d'ús, el llibre és considerat com un promptuari destinat als professionals de la comunicació de TVC, tot i les reticencies a qu& convida la modbstia. De fet, la mateixa prudbncia que, a manera de consideracions prbvies o observacions, Francesc Vallverdú subscriu intel.ligentment en aquesta introducció de l'obra. Respecte a aquest punt cal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F