Affordable Access

Communal System and the Processes of Deetatization of the Health Service

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MILAN ŠKRB I Ć KOMUNALNI SISTEM I PROC E I DEETATIZACIJE ZDRAVSTVA Za zdravstvo u našoj zemlj i u posljednjih petnaestak godina karakte- ri stično je postupno ali radikalno kršenje starih etatističkih odnosa i struktura. Ukoliko novi samoupravni odnosi u zd ravstvu sporije i uz jače otpore zamjenjuju stare etatističke odnose. utoliko su prirodnije .i teže krize kroz koje prolazi naše zdravstvo u ovoj fazi socijalističkog preobražaja našega društva. Deetatizacija zdravstva odvija se u sklopu procesa deetatizacije cjelokupnog našeg društveno-ekonomskog života. Stoga su joj osnovne uporišne tačke razvij anje komunalnog sistema s jedne i osamostaljivanje radnih organizacija na samoupravnoj osnovi s druge strane. Komuna kao osnovna političko-teritorijalna i društveno- -ekonomska samoupravna zajednica preuzima na sebe regulativne i in- tegrativne funkcije u mjeri u kojoj te funkcije u oblasti zdravstva pre- staje vršiti država. Na taj način, komuna kao samoupravna zajednica radnih ljudi postupno postaje osnovni reprezentant društvenog interesa na području ostvarivanja i unapređivanja zdravstvene zaštite. Samostal- ne i samoupravne radne organizacije u oblasti zdravstva (zdravstvene službe, zdravstvenog osiguranja, edukacije zdravstvenog kadra itd.) in- tegrirane u samoupravni mehanizam komune, zasnovane na principima samofinanciranja i raspodjele dohotka, postaju osnovna poluga u razvi- janju zdravstva na bazi ostvarivanja zajedničkih zdravstvenih i iz njih izvedenih ekonomskih i društvenih interesa u skladu s materijalnim mo- gućnostima gradana u komuni. Komuna postaje sve više prakti čki nosilac i organizator napora gra- đana da unaprijede društveni standard i da zadovolje na najracionalniji način zajedničke potrebe. Kao najznačajniji faktor usklađivanja indivi- dualnih i zajedničkih interesa građana, komuna upravo u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja preuzima izvanredno važnu funkciju! Budući da sc briga o zdravlju na dostignutom stupnju društveno-ekonomskog raz- voja

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F