Affordable Access

Download Read

El Gènere "Nitella" "(Charophyceae)" a Espanya

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

Abstract

El Gènere "Nitella" "(Charophyceae)" a Espanya Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 51 (Sec. Bot., 5): 41-49. 1984• EL GENERE NITELLA (CHAROPHYCEAE) A ESPANYA M. Comelles Rebut : octubre de 1982 RESUME Le genre Nitella ( Charophyceae ) en Espagne On presente un petit ensemble des especes espagnoles du genre Nitella , avec des breves considerations sur leur distribution, ecologie et fitosociologie, et une cle systemati- que pour leur identification. Nitella gracilis est une nouveaute pour la flore espagnole, bien que cette espece est deja connue du Portugal. El genere Nitella pot semblar escas a Espanya si horn es fixa en les dades que han aparegut per a llur coneixernent, i d'enga de 1'aparici6 del treball de PROSPER (1910) no s'ha tornat a revisar el grup en conjunt. Aquell autor reuni citacions de totes les especies que aci s'esmenten, tret de N. gracilis, que en el treball present se cita corn a especie nova per a Espanya, i de N. opaca, que despres que CORILLION (1961) la cites en una de les seves visites al territori espanyol, s'ha convertit en 1'es- pecie mes coneguda del genere. L'abundancia i la distribucio de les es- pecies es relaciona.amb la qualitat de les aigues. 8s ben coneguda Ilur preferencia per les aigues poc mineralitzades, i el ma- teix fet les associa als substrats silicics amb preferencia sobre els calcaris i a al- calinitats baixes, tipicament. No hi ha dub- te que, a Espanya, les aigues i els substrats d'aquestes caracteristiques son mes abun- dants a la meitat occidental (Extremadu- ra. Galicia, Huelva) que no pas a l'orien- tal, i aixb pot explicar, almenys en part, la distribucio del genere, de tendencia oc- cidental. Aixb no obstant, hi ha alguns casos que surten d'aquesta idea general de l'ecolo- gia del genere Nitella. D'una banda, N. opa- ca sembla indiferent al tipus de substrat i aguanta aigues de cert grau de minera- litzaci6; de l'altra, els valors d'alcalinitat observats en algunes localitats son d'ai- gUes tipicament alcalines. Pe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F