Affordable Access

8. El futur del cinema a la ciutat

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

8. El futur del cinema a la ciutat Els mes catastrofistes afirmen que la societat multimedia en que vivim. la comunica- ció interactiva i les autopistes de la comunicació. la imatge de televisió digital i totes aquestes meravelles de les telecomunicacions que amb gran rapidesa s'imposen a les nostres llars mataran definitivament I'exhibició cinematografica tal i com avui la coneixem. Projeccions futuristes a part. és cert que el cinema ha deixat de ser I'es- pectacle que reunia multituds ansioses de diversió. Ara el cinema és, simplement, «una cosa mes» a fer en el temps de Ileure. El sete art ha sabut, pero, evolucionar per no desapareixer, almenys encara. A la crisi dels cinemes de barri, que va fer clausurar tantes sales. es va plantejar Iralternativa de les multisales. D'aquesta manera, es diver- sificava I'oferta i es rendibilitzaven els recursos. A més, es disminuia la dimensió de les sales per adequar-les al nombre de persones que acudeixen a les projeccions actualment (molt menor i més diversificat). Aquesta solució temporal va aconseguir fer que el cinema continues sent un bon negoci. L'Hospitalet també va patir aquesta transformació. Com ja hem explicat anterior- ment, al 1989. el Cine Rambla es transforma en multisala. Va ser I'únic cami possible per no deixar la ciutat sense cap cinema, ja que a final d'aquell any va tancar I'Oliveras i al 1991 ho va fer el Continental (els últims cinemes que quedaven a la ciu- tat). Jaume Tarrazón, propietari de tots el$ cinemes de la zona nord de la ciutat - entre els quals hi havia el Continental- afirma que quan es va iniciar la crisi i comen~a a tancar les seves sales, no va veure en les multisales una sortida al proble- ma. Ara, la seva opinió és diferent, pero I'última sala que va romandre en funciona- ment. el Continental. no podia transformar-se en multisala perque el seu disseny arquitectonic era inadequat. Sembla que aixo pot canviar al llarg del 1996. Pero la transformació en multisales es un inven

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments