Affordable Access

Ledar – Medarbetarskapsubyten (LMX) inom Detaljhandeln. Litteraturöversikt.

Authors

Abstract

Svensk detaljhandel har undergått genomgripande strukturförändringar som medfört förbättrad produktivitet och en kraftigt ökad omsättning. Utvecklingen har bl.a. inneburit ökade krav på butikschefen att vara en effektiv ledare. Föreliggande litteraturöversikt presenterar rådande forskningsläge kring re-lationen ledar–medarbetarskap inom detaljhandeln och dess effekt på olika set av utdata. Internet användes för att identifiera publicerade artiklar inom området, med särskild vikt vid artiklar som använt Leader-member exchange (LMX) teorin. Inom detaljhandeln finns ett starkt samband mellan en butikschefs ledarstil, medarbetarnas kundbemötande, arbetsprestation samt en rad framgångsmått. Antalet studier som använt LMX inom detaljhandeln är dock fortfarande få. Tillgängliga studier är i hög utsträckning konsekvensfokuserade och det råder brist på såväl svenska studier som studier som påvisar kausalitet. Implikationer för vidare forskning diskuteras.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.