Affordable Access

HISTÒRIA. El Col·legi de cirurgians, confiters i cerers de la vil·la de Berga

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L' EROL HISTORIA 33 El Col· legi de cirurgians, confiters i cerers de la vila de Berga (1744) A Euro pa, al seg le XIII , amb I'objec- tiu de de fensar i regular el treball del s diferents ofi cis, se sent la necessitat de c r ea r e ls g r e mi s i le s co nfrari es . Aquests, alesho res, defensaven sobreto t interessos materi als o de classe, tot i que les seves bases eren la comunitat de treball , el fac to r religiós i I'assistencia soc ial. En els po bles petits aquestes associa- cions pro fess io nals, ano menades alllarg del temps gremis, confraries o co l·legis, ag rupa ve n pro fess io nals de diferents o fi cis que teni en cena afinitat, a dife- re ncia de les grans c iutats en que els co l·l eg is eren d 'un so l o fi cio Aques tes associacio ns va n passa r per di fe rents etapes . En una d 'ell es va n ad- quirir un as pec te sobretot religiós . En una al tra, teni en per objec te o ferir un serve i d e qualitat i defensa r- se contra el s poders es tata ls to t constituint-se en grups de press ió que volien m antenir el seu esta tu s eco nó mic a base de regla- mentar e ls preus i limitar el nombre d 'establiments i d e mestres a n esans . EIs agremiats esco llien un sant que per la seva vida s'adi gués amb I'ofici . Ai xí tenim que la majoria de gremis relac io nats amb la sanitat e~ taven sota I'advocac ió de sa nt C osme i sant Da- mia (1). A més a més, cada gremi tenia unes ordinac io ns pro pies que regul aven el seu fun cionament interno Així do nes, les o rd enances del pretes Col·legi de cirur- gians, ce rers i confiters de la vila d e Berga, de l'any 1744, volien configurar I'o rdenament de I'exercici d 'aquestes prot ess io ns a Berga. Aquest Col·legi de cirurgians, confi- ters i ce rers de Berga, va esta r constitult pe r Joan G ili, Jose p Posas i Antoni Prat (confite rs); Anto ni G ui x meno r i Anto- ni Guix major (confiters i cerers); Isidre Storch, Francesc de Oleran, Josep Dal- mau i Man;al D esclau (cirurgians)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F