Affordable Access

El Jurista Pere Albert i les Commemoracions, d'Elisabet Ferran i Planas

Authors
Publisher
Revista de Dret Històric Català
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

12 RECENSIONS I CRONIQUES EL JURISTA PERE ALBERT I LES COMMEMORACIONS, D’ELISABET FERRAN I PLANAS1 Aquesta obra presenta un nou i aprofundit estudi d’aquest text jurídic co- negut com les Commemoracions de Pere Albert, de notòria significació, com as- senyala el doctor Josep Maria Font Rius en el seu pròleg, dins la trajectòria evo- lutiva del dret medieval i modern de Catalunya. Aquesta obra acompanya i complementa l’antic codi dels Usatges de Bar- celona, obra de l’esmentat canonge Pere Albert, de qui també s’ocupa l’autora d’aquest llibre. En el primer capítol, Elisabet Ferran formula un plantejament historio- gràfic i es refereix a l’estat actual dels estudis a l’entorn d’aquesta obra jurídica de les Commemoracions. D’aquesta manera, situa el seu treball en la baixa edat mitjana, concretament en el segle XIII, període en el qual s’enceten importants i transcendents canvis polítics, econòmics i socials que també es reflecteixen en l’ordre jurídic. L’autora inclou una breu ressenya històrica i jurídica del país des de la conquesta i la incorporació (la Catalunya Vella) a l’Imperi franc fins al se- gle XIII, en el qual els comtats catalans ja s’havien independitzat i el comtat de Barcelona havia conquerit la Catalunya Nova, posant en marxa tot el procés de conquesta dels altres territoris de la Corona, els regnes de València i Mallorca. En l’ordre jurídic, ja havien aparegut els Usatges de Barcelona, manifes- tació de la potestat legislativa règia i constitutius d’un primer estadi formatiu del nou dret del Regne. Aquest ordenament va sorgir per a suplir les carències del Liber Iudiciorum, però també per a constitucionalitzar les institucions feudals. Si els Usatges pretenien articular el poder reial i orientaven la feudalització cap a la consolidació del poder del monarca, com afirma Ferran, les Comme- moracions ajudaven a reforçar aquest poder reial. En definitiva, l’autora descriu la realitat política, social, econòmica i també jurídica de la Catalunya del segle XIII, és

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments